Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[272] 13 listopada 2013 - Мое Непорочное Сердце восторжествует, и Триумф этот будет над всеми нациями!

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
____________________________________ 
13 listopada 2013 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
Moje drogie dziecko i moje drogie dzieci, dzisiaj przynoszę wam moje słowa wraz z prośbą, abyście nadal modlili się za Rosję. Pragnę, abyście z jeszcze większą powagą wsłuchali się w moją matczyną prośbę, którą wyraziłam w Fatimie. Bóg ma szczególny plan związany z tym narodem, a ja także w nim pragnę królować i objawić mu Tryumf mojego Niepokalanego Serca. 
   Ponieważ ludzkość nie odpowiedziała na mój apel, Rosja rozszerzyła swoje błędy i nadal myśli o swej ziemskiej potędze, aby uciskać inne narody. Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że mimo błędów i zła, Rosja pozostaje nadal szczególnym przedmiotem łaski i troski Ojca Niebieskiego. Inaczej nie prosiłby mnie i nie posyłał na ziemię, abym nawoływała do  modlitwy za ten naród, który wiele wycierpiał.  
   Dziś więc przychodzę do was z moimi słowami i proszę, abyście je dobrze rozważyli w swoich sercach, a przez to zrozumieli, jaki jest plan Boży związany z narodami Europy; abyście uświadomili sobie, jak ważną rolę odgrywa w tej walce moje Niepokalane Serce oraz jaki jest mi miły Tytuł Królowej-Patronki Europy. 
   Moje dzieci, Boży Plan dotyczy ludów i narodów, dla których Bóg przygotował ratunek. Wszyscy są bowiem Jego i moimi dziećmi, i choć okazują bunt i sprzeciwiają się Bożemu prawu, to Miłosierna Miłość woła do nich, aby pomimo błędów i okropności grzechu, zaufały Bożej Opatrzności i pokutowały za swe grzechy. W tym znaczeniu – wypełnienia Woli Bożej – przychodzę do ludów i narodów Rosji jako Caryca Rosji, wraz z moim Niepokalanym Sercem. Dlaczego Bóg pragnie zamanifestować Tryumf mojego Niepokalanego Serca także nad narodami Rosji, i wzywa do jej nawrócenia? Ponieważ, moje dziecko i moje dzieci, Kościół na Wschodzie[1] nie uznaje nabożeństwa do mojego Niepokalanego Serca! Moje dzieci odnoszą się z wielkim szacunkiem do moich wizerunków, oddają mi cześć i zaufanie, nazywają mnie Nieskalaną, lecz nie uznają, że cała jestem Niepokalanym Poczęciem. Błędy, które zostały narzucone mojej Rosji - a które ona przyjęła i rozpowszechniła poprzez tych, którzy mieli te same dążenia, by swe panowanie narzucić całemu światu - w konsekwencji grzechu i niewysłuchania mojej prośby, zakorzeniły się mocno w umysłach narodów. W następstwie tego, otworzyły drogę do otwartej i publicznej działalności smoka i jego zwolenników. Tym samym, otworzył się kolejny etap apokaliptycznych wydarzeń w historii całej ludzkości. Przed jeszcze dalszymi - pragnę was ostrzec, moje dzieci, gdyż tak wiele dusz ginie, tak wiele dusz wpada do piekła. Ja pragnę ocalić, w Imię mojego Boskiego Syna, jak najwięcej dusz! Pragnę ocalić także dzieci mojej umiłowanej Rosji.
   Szatan też chce rozegrać swój plan, dlatego walka o nawrócenie Rosji trwa, moje dzieci! Gdy mój umiłowany Wikariusz mojego Syna na ziemi ogłosił, aby wzywano mnie jako Królową Pokoju [2], przyszłam do Cova da Iria z orędziem pokoju, aby wezwać całą ludzkość do modlitwy, pokuty i wynagrodzenia. Mój Syn posłał mnie, abym zwiastowała narodom ziemi nadzieję na pokój – a on zależał, i nadal zależy, od nawrócenia Rosji. Jej nawrócenie będzie znakiem początku końca światowej działalności smoka – starego węża.
   Moje dzieci, wierzący lud Rosji przetrwał prześladowania i okazał się mocny krwią swoich męczenników. Dlatego ten lud tak bardzo umiłowałam i nad nimi pragnę rozciągnąć swój matczyny płaszcz, aby z całym oddaniem mogli mnie wzywać jako swoją Carycę. 
   Aby mogli to uczynić, ich akt zawierzenia czy konsekracji musi być poparty szczerą modlitwą i pokutą. Taki też jest duchowy wymiar prośby o wynagrodzenie mojemu Niepokalanemu Sercu za wszelkie zniewagi, zanoszonej w pierwsze soboty miesiąca. Tym moim dzieciom, które praktykują to nabożeństwo, przypominam, że ma ono charakter pokutny, a także, aby nie zapominali o drogiej mojemu Niepokalanemu Sercu Rosji.
   Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, a ten Tryumf będzie nad wszystkimi narodami! 
   Moje dzieci, Boże zamysły są o wiele głębsze, niż wy je spostrzegacie, gdyż rozciągają się w całej zbawczej historii ludzkości. Dlatego przychodzę do was z moimi słowami, abyście je rozważali i nie ustawali w modlitwie.
   Kocham was i błogosławię z mojego matczynego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
______________
[1] św. Pius X wzywał w encyklice "Ex quo" do modlitwy, aby Bóg przyspieszył dzień, w którym narody Wschodu powrócą do katolickiej jedności i zjednoczone ze Stolicą Apostolską, po odrzuceniu swych błędów, dotrą do portu wiecznego zbawienia.
[2] Tytuł „Królowa pokoju” wprowadził papież Benedykt XV w 1917 r. (A.Cz.)

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego: 
Orędzie Najświętszej Maryi Panny przekazane Adamowi Człowiekowi w dniu 13 listopada 2013 r. ma jednoznaczne powiązanie z Objawieniem Fatimskim z 1917 r. Chodzi o ponownie wyrażone przez NMP pragnienie poświęcenia Rosji jej Niepokalanemu Sercu i wezwanie do modlitwy za ten naród. Wprawdzie Pius XII, Jan Paweł II oraz papież Franciszek zawierzyli świat i ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi, jednak w żadnym przypadku Rosja nie została wymieniona z imienia. Ten eufemistyczny „unik” - gdy zawierza się cały świat, a więc również Rosję, ale bez nazwania jej po imieniu – stoi w sprzeczności z konkretnym, wyraźnym adresowaniem Bożych zamysłów i żądań, jakie widzimy w Piśmie Św. Tę problematykę podnosi w swojej książce włoski dziennikarz Antonio Socci: „Czwarta Tajemnica fatimska”.

     Począwszy od Abrama - Abrahama, który wyraźnie, ze swego imienia jest adresatem Bożych planów, przez działalność Jezusa – który nieomal palcem wskazywał i wzywał po imieniu Swoich apostołów.  W delikatny sposób daje Maryja do zrozumienia, że Jej wola w tym zakresie nie została  spełniona – nadal brakuje modlitwy za Rosję i ofiarowania Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Matka Boża zaznacza, że zawierzenie Rosji nie jest inicjatywą Jej samej, ale jest wolą Boga Ojca. Nie Ona „to sobie wymyśliła”, lecz takie jest życzenie Boga.

      W Orędziu tym jest także poruszona istotna dla losów ludzkości sprawa nieuznawania przez Kościół na Wschodzie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Maryja używa tu słów, jakie w Lourdes usłyszała Bernadetta: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Tajemnicę Niepokalanej głęboko rozważa w swoich Pismach  św. Maksymilian Maria Kolbe. Warto po nie sięgnąć, wobec wagi problemu zarysowanego przez Matkę Bożą w tym Orędziu. Maryja wskazuje również na rolę tych, którzy narzucili błędy Rosji i które Rosja „przyjęła i rozpowszechniła” – mając zapewne na myśli masonerię. Maryja konkretnie wskazuje, gdzie leży „stary wąż”, odpowiedzialny za „kolejny etap apokaliptycznych wydarzeń w historii całej ludzkości”. Najświętsza Maryja Panna pokłada nadzieję w ludzie Rosji „mocnym krwią swych męczenników”,  który „przetrwał prześladowania”. Skoro zawierzenia Rosji nie dokonano  „od góry” – to należy przeprowadzić je „od dołu”: za pomocą modlitwy i pokuty wiernych z Kościołów na Wschodzie i Zachodzie. Maryja wymienia w tym miejscu nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, zanoszone w Kościele Katolickim o wynagrodzenie za zniewagi wobec jej Niepokalanego Serca. NMP sugeruje zorganizowaną formę modlitw o jak najrychlejsze zawierzenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu. Za wzór mogłaby służyć Krucjata Różańcowa za Ojczyznę oraz rozmaite formy modłów i nabożeństw zanoszonych o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 

Послание получено в Польше через Адама Чловека 
13 ноября 2013 г.
Вера в личные послания не является обязательной, а публикующий его не намеревается упреждать осуждения компетентных церковных властей.
Послания Адама Чловека предаются гласности по одобрению архиепископа Анджэя Дзеги. 

Матерь Божья: «Пиши, человек!
   Мой дорогой ребенок и мои дорогие дети, я сегодня приношу вам мои слова вместе с просьбой, чтобы вы по-прежнему молились за Россию. Я желаю, чтобы с еще большей серьезностью прислушались к моей материнской просьбе, которую я выразила в Фатиме. У Бога особый план связанный с этим народом, а я также хочу в нём царствовать и представить ему Триумф моего Непорочного Сердца.
   Поскольку человечество не ответило на мой призыв, Россия распространила свои ошибки и по-прежнему думает о своем земном могуществе, чтобы угнетать другие нации. Помните, мои дорогие дети, что несмотря на ошибки и зло, Россия остается по-прежнему особым предметом милости и заботы Отца Небесного. Иначе не просил бы меня и не посылал на землю, чтобы я призывала к молитве за тот народ, который много выстрадал.
   Так сегодня я прихожу к вам с моими словами и прошу, чтобы вы хорошо рассудили в сердцах своих, а через это поняли, каков Божий план связанный с народами Европы; чтобы осознали для себя, какую важную роль играет в этой борьбе мое Непорочное Сердце, а также как мне мило звание Королевы-Покровительницы Европы.
    Дети мои, Божий План касается народов и наций, которым Бог приготовил спасение. Все являются его и моими детьми, и хотя бунтуют и сопротивляются Божьего праву, Милосердная Любовь взывает к ним, чтобы несмотря на ошибки и ужасы греха, доверились Божьему Провидению и покаялись в грехах своих. В этом значении - исполнение Воли Божьей - прихожу к народам и нациям России как Царица России, вместе с моим Непорочным Сердцем. Почему Бог хочет продемонстрировать Триумф моего Непорочного Сердца также над народами России, и вызывает её к раскаянию? Потому что, дети мои дорогие, Церковь на Востоке не признает богослужения к моему Непорочному Сердцу! Дети мои относятся с большим уважением к моим образам, оказывая мне знаки уважения и доверия, называют меня Безупречной, но не признают, что я целиком Непорочное Зачатие. Ошибки, которые были навязаны моей России - которое она приняла и распространила через тех, кто имел устремления навязать всему миру свое господство - в результате греха и неуслышанности моей просьбы, крепко укоренились в умах народов. В последствии этого, открыли дорогу к открытой и публичной деятельности змия и его сторонникам. Тем самым, открылся очередной этап апокалипсических событий в истории всего человечества. Перед следующими - когда гинет столько душ, так много душ ниспадают в ад, хочу предостеречь вас, дети мои. Я хочу спасти, во имя моего Божьего Сына, как можно больше душ! Хочу спасти также детей моей возлюбленной России. Чтобы сделать это, их акт поверения или освящения должен подтвердиться искренней молитвой и покаянием. Таково же духовное измерение просьбы о вознаграждении моему Непорочному Сердцу за всякие оскорбления, обращенной в первые субботы месяца. Тем моим детям, которые практикуют это богослужение, напоминаю, что оно имеет покаянный характер, а также, чтобы не забывали о дорогой моему Непорочному Сердцу России.
   Дети мои, сатана тоже хочет разыграть свой план, поэтому борьба за покаяние России продолжается! Когда возлюбленный мой Викарий моего Сына на земле объявил, чтобы взывали меня как Королеву Мира [1], я пришла в Кова да Ирия с посланием мира, чтобы призвать все человечество к молитве, покаянию и вознаграждению. Сын мой послал меня, чтобы я предзнаменовала народам земли надежду на мир - а он зависел, и по-прежнему зависит, от раскаяния России. Её обращение будет знаком начала конца всемирной деятельности змея - старого ужа.
   Дети мои, верящий народ России пережил преследования и оказался крепок кровью своих мучеников. Поэтому я так сильно возлюбила этот народ и хочу растянуть над ними свой материнский плащ, чтобы со всей преданностью могли взывать ко мне как своей Царице. 
   Мое Непорочное Сердце восторжествует, и Триумф этот будет над всеми нациями!
   Дети мои, Божьи замыслы намного более глубоки, чем вы их постигаете, когда они распространяются во всей спасительной истории человечества. Поэтому я прихожу к вам с моими словами, чтобы вы их обдумывали и не уставали в молитве.
   Люблю вас и благословляю от моего материнского Сердца во имя Отца и Сына и Святого Духа.
________________
[1] Звание "Королева мира" ввел папа Бенедикт XV в 1917 г. (А.Ч.)
www.adam-czlowiek.blogspot.com

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________