Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Benedykt XVI zawierza Maryi ROK WIARY

W dniu 4 października br. Ojciec Święty Benedykt XVI udał się z jednodniową pielgrzymką do sanktuarium Domku Nazaretańskiego w Loreto, aby zawierzyć Maryi dwa ważne wydarzenia duszpasterskie: Rok Wiary oraz Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. Pielgrzymka odbyła się dokładnie w 50-tą rocznicę historycznego pielgrzymowania pociągiem papieża Jana XXIII do Asyżu i Loreto (4.10.1962) w celu zawierzenia Maryi obrad Soboru Watykańskiego II.

Oto fragment papieskiej homilii:

Jest jeszcze ważny punkt ewangelicznej relacji o Zwiastowaniu, który chciałbym podkreślić, pewien aspekt, który nigdy nie przestaje nas zadziwiać: Bóg prosi o zgodę człowieka, stworzył wolnego partnera dialogu, prosi, aby Jego stworzenie odpowiedziało Mu w sposób całkowicie wolny. Święty Bernard z Clairvaux, w jednym ze swoich najsłynniejszych kazań, niemal „przedstawia" oczekiwanie Boga i ludzkości na „tak" Maryi, zwracając się do niej z błaganiem: „Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał... O Pani, wyrzeknij słowo, którego czeka ziemia, czekają otchłanie, czekają sami nawet niebios mieszkańcy! Również i Sam Król i Pan wszystkich o ile pożądał śliczności Twojej (Ps 44, 12), o tyle też pożąda przyzwolenia Twego... Powstań, biegnij, otwórz (Pnp 3, 2; 5, 2)! Powstań przez wiarę, biegnij przez pobożność, otwórz przez wyznawanie!... (In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4, 1966, s. 53n). Bóg prosi o swobodną zgodę Maryi, aby stać się człowiekiem. Oczywiście „tak" Maryi jest owocem Bożej łaski. Ale łaska nie eliminuje wolności, wręcz przeciwnie, tworzy ją i podtrzymuje. Wiara nic nie odbiera ludzkiemu stworzeniu, ale pozwala na jego pełną i definitywną realizację.

Drodzy bracia i siostry, w tej pielgrzymce śladami, błogosławionego Jana XXIII – i która ma miejsce opatrznościowo w dniu, w którym wspominamy św. Franciszka z Asyżu, prawdziwą „żywą Ewangelię" – chcę powierzyć Najświętszej Matce Boga wszystkie trudności, jakie przeżywa nasz świat w poszukiwaniu równowagi duchowej i pokoju, problemy tak wielu rodzin, które patrzą w przyszłość z niepokojem, pragnienia ludzi młodych, otwierających się na życie, cierpienia tych, którzy czekają na przejawy i decyzje solidarności i miłości. Chciałbym zawierzyć Matce Boga także ten szczególny czas łaski dla Kościoła, który się przed nami otwiera. Ty o Matko, która powiedziałaś Bogu „tak", która słuchałaś Jezusa, powiedz nam o Nim, opowiedz nam o swojej drodze, abyśmy za Nim poszli drogą wiary, pomóż nam Go głosić, aby każdy człowiek mógł Go przyjąć i stać się mieszkaniem Boga. Amen!
 (źródło: www.vatican.va)

Cel Roku Wiary
Rok Wiary ma być okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić w wierzących dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Benedykt XVI zauważa, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkryciem i studium podstawowych treści wiary. Dodaje że najbardziej współczesną syntezę znajdują one nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Nie bez znaczenia jest data wybrana przez papieża na rozpoczęcie Roku Wiary. 11 października mija bowiem 50 lat od inauguracji obrad Soboru Watykańskiego II i 20 lat od publikacji posoborowego katechizmu.
Benedykt XVI w liście "Porta fidei" podkreślił aktualność nauczania Soboru, którego teksty „nie tracą wartości ani blasku”. Dodał, że muszą być one jednak należycie odczytywane „jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła”. Stwierdza, że istnieje dziś konieczność „ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna”.
Papież nawiązał do swej wypowiedzi z pierwszych miesięcy pontyfikatu, że Sobór, „jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może być i coraz bardziej stawać się wielką mocą, służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”.
Równocześnie zapowiedzią Roku Wiary, Benedykt XVI zlecił Kongregacji Nauki Wiary zredagowanie Noty, mającej pomóc przeżyć ten Rok w sposób najbardziej efektywny i właściwy. Sporządzono ją we współpracy z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej oraz Komitetem Przygotowawczym Roku Wiary. W jego skład wchodzą kardynałowie: William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko i Christoph Schönborn, arcybiskupi: Salvatore Fisichella i Luis F. Ladaria oraz biskupi: Mario Del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller i Raffaello Martinelli.

Czytajmy Katechizm
Autorzy Noty stwierdzają, że „Rok Wiary ma przyczynić się do nawrócenia do Jezusa i do odkrycia wiary, której wszyscy członkowie Kościoła staną się wiarygodnymi i radosnymi świadkami (...) oraz zdobędą zdolność pokazania poszukującym „bram wiary”.
Kongregacja przypomina, że „od początku swego pontyfikatu Benedykt XVI stanowczo zaangażował się we właściwe rozumienie II Soboru Watykańskiego. Odrzuca on tzw.«hermeneutykę braku kontynuacji i zerwania» jako błędną i promuje nazwaną przez siebie «hermeneutykę reform, odnowy przy zachowaniu kontynuacji»” - czytamy w Nocie.
Przypomina też, że Katechizm Kościoła Katolickiego jako „autentyczny owoc II Soboru Watykańskiego” stoi na linii „odnowy w kontynuacji”. Z jednej strony wychwytuje „stare”, a równocześnie wyraża to wszystko w nowy sposób, aby odpowiedzieć na pytania naszych czasów.

Czterdzieści propozycji
Nota Kongregacji Nauki Wiary zawiera czterdzieści konkretnych propozycji dotyczących Kościoła powszechnego, konferencji biskupich, diecezji oraz parafii, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów.
Obok uroczystych Mszy św. z okazji otwarcia Roku Wiary i innych uroczystości, w których weźmie udział Ojciec Święty (zgromadzenie Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji, Światowy Dzień Młodzieży 2013), dokument zachęca do podejmowania inicjatyw ekumenicznych, „aby modlić się i pracować nad przywróceniem jedności wszystkich chrześcijan”, co powinno być wspierane przez sprawowanie nabożeństw ekumenicznych tak, aby utwierdzić wiarę wszystkich ochrzczonych w Chrystusie”.
Na płaszczyźnie konferencji biskupich zachęca się do zwrócenia uwagi na jakość kościelnych katechez a także na przejrzenie lokalnych katechizmów i pomocy katechetycznych używanych w Kościołach lokalnych „pod kątem ich pełnej zgodności z Katechizmem Kościoła Katolickiego”. Zachęca się także do różnorakiego zaangażowania ze strony środków społecznego przekazu, świata sztuki i filmu, stacji telewizyjnych i radiowych, wydawnictw, aby na jak najszerszej płaszczyźnie mówiły one na temat wiary, jej zasad i treści a także znaczenia Soboru Watykańskiego II.
W wymiarze diecezjalnym Rok Wiary jest dogodną okazją do „twórczego dialogu między wiarą a rozumem przez organizowanie sympozjów, spotkań, dni studyjnych, szczególnie na uniwersytetach katolickich”. Zaleca się organizowanie „nabożeństw pokutnych, aby prosić Boga o przebaczenie, szczególnie za grzechy przeciwko wierze”.
Także w parafiach najważniejsze jest uroczyste celebrowanie wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii, która jest „tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangelizacji”. To dzięki niej wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana. „Z Eucharystii powinny wypływać inne propozycje” - uważają autorzy noty i zachęcają do różnych inicjatyw zgromadzenia zakonne, nowe wspólnoty i ruchy kościelne.
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji utworzyła sekretariat, który ma za zadanie koordynację różnych ważnych inicjatyw związanych z Rokiem Wiary dla Kościoła powszechnego.

Kalendarz obchodów
Papież otworzy Rok Wiary 11 października Mszą na placu św. Piotra, którą odprawi razem z przewodniczącymi krajowych konferencji episkopatu i z uczestnikami trwającego od 7 października zgromadzenia Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji, które również wpisuje się w obchody Roku Wiary. Na jego obchody składać się będzie cały szereg liturgii, pielgrzymek, kongresów, koncertów, wystaw. W wielu spotkaniach uczestniczyć będzie osobiście Ojciec Święty.
21 października papież dokona kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Pod koniec tego miesiąca odbędzie się w Rzymie światowy zjazd na temat roli nauczycieli katolickich i rodziny w pełnej formacji uczniów. W połowie listopada będzie tu konferencja Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia o szpitalu jako miejscu ewangelizacji. Od 20 grudnia do końca kwietnia trwać będzie w Zamku Anioła wystawa o Roku Wiary. W jego obchody wpisze się również europejskie spotkanie młodych, zwołane na koniec tegoż miesiąca do Rzymu przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.
W lutym w Papieskim Instytucie Wschodnim i Uniwersytecie Gregoriańskim odbędzie się kongres o misji ewangelizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian. Na połowę kwietnia wyznaczono dzień seminariów duchownych w 450-lecie ustanowienia tej formy przygotowywania do kapłaństwa. Po koniec tego samego miesiąca Benedykt XVI udzieli sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, a na początku czerwca przewodniczyć będzie w Rzymie adoracji eucharystycznej, która odbędzie się równocześnie na całym świecie. Planuje się też m.in. dzień obrony życia, pielgrzymki seminarzystów i nowicjuszy, katechetów w 20-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego, ruchów kościelnych oraz stowarzyszeń maryjnych. Zakończeniu Roku Wiary Ojciec Święty przewodniczyć będzie w przyszłoroczną niedzielę Chrystusa Króla, przypadającą 24 listopada.

 Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________