Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Kadzidło poświęcone

Kadzidło

Hebrajski termin lebonah (kadzidło) wywodzi się od słowa „biały”, „lśniący”. Palenie kadzidła stanowiło główną część służby kadzenia, mającej za przedmiot wyłącznie Boga (Wj 30,34). Z czasem spalanie kadzidła towarzyszyło wszystkim ofiarom z pokarmów: „Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną,miłą woń dla Pana" (Kpł 2, l).
Spalanie kadzidła miało się również przyczynić do przebłagania Jahwe, który wskutek tego odstępował od zamiaru przeprowadzenia sądu nad nie­wiernym ludem. .Aaron (00') nałożył kadzidło i dokonał obrzędu przebłagania nad ludem" (Lb 17, 12). Najczęściej jednak palenie kadzidła jest wyrazem uwielbienia i hołdów składanych Bogu. "Wy, pobożni synowie (…) wydajecie przyjemną woń jak kadzidło" (Syr 39, 13n). Dym kadzidła i mo­dlitwa są sobie równe i stosuje się je zamiennie; jedno i drugie to ofiary składane Bogu (Ps 141, 2). Znaczenia mesjańskiego nabierają słowa proroka mówiące o tym, że nadciągają wielbłądy z Saby, niosąc na sobie złoto i kadzidło, i śpiewane będą radosne hymny na cześć Pana (por. Iz 60, 6). Mędrcy ze Wschodu również dymem kadzielnym złożyli hołd Dzieciątku Jezus jako nowo narodzonemu Zbawicielowi świata (Mt 2, 11). W Apoka­lipsie złote naczynia pełne kadzidła w rękach dwudziestu czterech starców uważa się za symbole modlitw, które są zanoszone przez świętych (Ap 5, 8). Aniołowi zbliżającemu się do ołtarza kadzenia dano wiele kadzidła, aby złożył je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych (Ap 8, 3).
Posługiwanie się kadzidłem w zwyczajach kultycznych pogan sprawiło, że pierwsi chrześcijanie dość długo nie wprowadzali kadzidła do swojej liturgii. Dopiero od IV w. - najpierw w bazylice Grobu Chrystusa w Jerozolimie, a potem także w wielkich bazylikach całego Zachodu ~ poumieszczano naczy­nia do palenia kadzidła zarówno przed ołtarzem, jak i koło grobów męczenni­ków. Okadzenie ołtarza na rozpoczęcie Mszy świętej jest wspomniane po raz pierwszy przez Pseudo-Dionizego. Błogosławieństwo przekazane przez spala­nie kadzidła uważano początkowo za sakramentalne, a potem przypisywano mu znaczenie jedynie oczyszczające. Ruchy w kształcie krzyża wykonywane trybularzem mają nawiązywać do ofiary krzyżowej, natomiast okadzenia w kształcie kół mają przypominać, że dary ofiarne określone niejako kadziel­nicą przynależą wyłącznie do Boga. Okadzenia osób lub przedmiotów są zewnętrznym wyrazem oddawanej w ten sposób czci, która ma swoje znacze­nie kościelne jedynie w ostatecznym powiązaniu z Bogiem. Tak też należy rozumieć sens okadzania zwłok lub trumien, choć może tu również chodzić o ideę oddalania złych mocy.

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KREDY I KADZIDŁA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 STYCZNIA

1316. Błogosławieństwo to odbywa się po homilii albo po modlitwie po Komunii. Celebrans przygotowuje wiernych do przyjęcia błogosławieństwa, przemawiając tymi lub podobnymi słowami:

Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło - Najwyższego Kapłana, mirra zaś - używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.
Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej Mszy świętej błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Módlmy się, aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
1317. Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław † tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław † to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

1318. Celebrans kropi wodą święconą obecnych oraz kredę i kadzidło. W tym czasie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń.

1319. Jeżeli błogosławieństwo odbyło się po homilii, po przygotowaniu darów ofiarnych należy okadzić ołtarz. Jeżeli zaś błogosławieństwo odbyło się po modlitwie po Komunii, po skończeniu śpiewu celebrans udziela wiernym końcowego błogosławieństwa i odsyła ich jak zwykle (OB II 242-243).

Błogosławieństwo kadzidła (Rytuał Rzymski)
(Appendix)

Per intercessionem Sancti Michaëlis Archangeli standis a dextris altaris incense, et omnium electorum suorum, incensum istud digentur Domine benedi+cere et in adorem suavitatis accipere. Per Christum Dominum nostrum. Amen

Prze wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, stojącego p prawej stronie Ołtarza kadzenia i wszystkich jego wybranych, nich Bóg raczy pobłogosławić to kadzidło i przyjąć jego rozkoszny zapach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Egzorcyzm złota, kadzidła i mirry 

S.  Adiutorium nostrum in nomine Domini.
M.  Qui fecit caelum et terram.
S.  Dominus vobiscum.
M.  Et cum spiritu tuo.

S.  Oremus. Suscipe, Sancte Pater, a me indigno famulo tuo haec munera, quae in honorem nominis tui sancti, et in titulum omnipotentiae tuae maiestatis, humiliter tibi offero : sicut suscepisti sacrificium Abel iusti, et sicut eadem munera a tribus Magis tibi quondam offerentibus suscepisti.

Exorciso te, creatura auri, thuris et myrrae, per Pa+trem omnipotentem, per Iesum + Christum Filium eius unigenitum, et per Spiritum + Sanctum Paraclitum : ut a te discedat omnis fraus, dolus, et nequitia diaboli, et sis remedium salutare humano generi contra insidias inimici : et quicumque divino freti auxilio te suis loculis, domibus, aut circa se habuerint, per virtutem et merita Domini et Salvatoris nostri, ac intercessionem eius sanctissimae Genitricis et Virginis Mariae, ac eorum, qui hodie similibus muneribus Christum Dominum venerati sunt, omniumque Sanctorum, ab omnibus periculis animae et corporis liberentur, et bonis omnibus perfrui mereamur
M.  Amen.

S.  Deus invisibilis et interminabilis, pietatem tuam per sanctum et tremendum Filii tui nomen, suppliciter deprecamur : ut in hanc creaturam auri, thuris, myrrae bene+dictionem ac operationem tuae virtutis infundas : ut, qui ea penes se habuerint, ab omni aegritudinis et laesionis incursu tuti
sint ; et omnes morbos corporis et animae effugiant, nullum dominetur eis periculum, et laeti, ac incolumes tibi in Ecclesia tua deserviant : Qui in Triniate perfecta vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum.

M.  Amen.
S.  Et benedictio Dei omnipotentis, Pa+tris, et Fi+lii, et Spiritus + Sancti, descendat super hanc craeturum aurii, thuris et myrrhae, et maneat semper.
M.  Amen

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W.  Który stworzył niebo i ziemię.
K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  Módlmy się. Przyjmij, święty Ojcze, ode mnie, niegodnego sługi Twojego, te dary, które na cześć Twojego świętego Imienia i na chwałę Twego wszechmogącego Majestatu, pokornie Tobie ofiaruję. Tak jak przyjąłeś ofiarę sprawiedliwego Abla, i tak jak przyjąłeś te dary ofiarowane Ci kiedyś przez trzech Mędrców.
Egzorcyzmuję cię, złoto, kadzidło i mirro, przez Ojca wszechmogącego, przez Jezusa Chrystusa Syna Jego jednorodzonego i przez Ducha Świętego Parakleta, aby od ciebie oddaliło się wszelkie oszustwo, podstęp i nikczemność diabła, i obyś było środkiem zbawienia rodzaju ludzkiego przeciw zasadzkom nieprzyjaciela. I ktokolwiek, ufny w Bożą pomoc, ciebie w woreczku będzie miał, w domu bądź przy nim; przez potęgę i zasługi Pana i Zbawiciela naszego a także za wstawiennictwem Jego najświętszej Rodzicielki i Dziewicy Maryi,a także tych,  którzy dzisiaj podobnymi darami oddają cześć Chrystusowi Panu; oraz przez wszystkich Świętych od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała zostali wyzwoleni, i aby zasłużyli zażywać wszelkich dóbr.
W.  Amen.


K.  Boże niewidzialny i nieskończony, błagamy łaskawości Twojej przez święte i budzące szacunek Imię Twojego Syna, abyś wlał w to stworzone złoto, kadzidło i mirrę błogo+sławieństwo a także działanie Twojej potęgi. Aby, którzy je przy sobie mają, od wszelkiego naporu utrapień i obraźliwych napaści ocaleni zostali, i niech unikną wszelkiej choroby duszy i ciała a żadne niebezpieczeństwa ich nie przemogą. Niech radośni i nietknięci służą Tobie w Kościele Twoim, Który w Trójcy doskonałej żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W.  Amen.
S.  A Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na to stworzone złoto, kadzidło i mirrę, i trwa zawsze.
W. Amen

Congregavit nos in unum Christi amor http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________