Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[217] 23 grudnia 2012

 23 grudnia 2012

OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

       «Jak widzicie, Mój Boski Syn nie przychodzi jeszcze, by dokonać sądu ostatecznego, lecz objawić swoje ostateczne Przyjście i dokonać sądu nad całym stworzeniem. To jest czas zapowiedzi Jego przyjścia w chwale.
       Drugie „biada” ukazuje, Moje kochane dzieci, jak bardzo ludzkość upada i jest zepsuta. […] Ludzkość pod wpływem siedzących na koniach stała się barbarzyńska i okrutna, a to znak, że bliskie jest przyjście Mojego Boskiego Syna.
       Kościół przeżywa swoją godzinę osamotnienia, próbę wiary „świętych”. Miejcie odwagę!»

Apokalipsa 9, 13-21 «I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: „Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!” I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk-konnicy: dwie miriady miriad – posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę.
A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży».

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Przekazuj Moje słowa i wiedz, że Bóg pragnie przez Moje Niepokalane Serce przynieść światło zrozumienia i poznania czasu w którym żyjecie. Jestem waszą Nauczycielką i pragnę, abyście dobrze rozeznali wydarzenia, a poprzez waszą wiarę umacniali waszą miłość i wasze zaufanie do Boga, który jest miłością.
       Moje słowa otuchy i umocnienia są dla was i dla całego Kościoła drogowskazem, jak również wskazówką, abyście przemieniali wasze serca i umacniali się słowem Boga.
       Święta Matka Kościół przeżywa swoją godzinę osamotnienia, lecz Mój Boski Syn jej nie opuszcza, lecz doświadcza, aby wypróbować wiarę „świętych”.
       Głos z czterech narożników złotego ołtarza jest głosem Boga o potężnym brzmieniu, który przemawia do ludzkości poprzez znaki w przyrodzie i w całym stworzeniu. Ten donośny głos każe uwolnić czterech aniołów, którzy mają siłę niszczenia. Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach i do Niego należy Sprawiedliwość, która jest Prawdą.
       Związani aniołowie są uwolnieni, by dokonać spustoszenia, które jest doświadczeniem zwodzenia. Demoniczna moc i działanie tych aniołów pochodzi znad Eufratu – miejsca grzechu, nieprawości, bałwochwalstwa oraz publicznego buntu przeciwko Bogu. Ojciec Niebieski jest Panem czasu i to On wyznacza dni oraz miejsce wydarzeń. Wiedzcie, Moje kochane dzieci, że Bóg dokonuje swojego sądu ze względu na następstwa grzechu. Im większy grzech, tym większy upadek ludzkości i jednocześnie większy dostęp szatana, który czuje się coraz bardziej panem i królem ziemi. Ten upadek ludzkości powoduje, że szatan z całą swoją mocą – lecz tylko za przyzwoleniem Boga – coraz bardziej wkracza w umysły i serca ludzi, nie tylko ich zwodząc, lecz niestety także prowadząc do wiecznej śmierci.
       Z tego powodu tak bardzo smutne jest Moje matczyne Serce, gdyż pomimo tak wielu prób, doświadczeń, bólu i cierpienia, które zadaje sobie ludzkość, ona sama nie chce odwrócić się od swoich uczynków, przez co przygotowuje sobie drogę zatracenia, i zamiast otworzyć drzwi Chrystusowi, coraz bardziej gorliwie otwiera drzwi fałszywemu prorokowi i antychrystowi.
       Drugie „biada” ukazuje, Moje kochane dzieci, jak bardzo ludzkość upada i jest zepsuta. Konnica i ci którzy na niej siedzą – to pierwsza linia ataku, a więc wszystkiego, co wywodzi się z demonicznej nienawiści szatana wobec człowieka. Ludzkość pod wpływem siedzących na koniach stała się barbarzyńska i okrutna, a to znak, że bliskie jest przyjście Mojego Boskiego Syna.
       Bądźcie tego świadomi, Moje dzieci, że zabójcza działalność szatana i wszystkich jego zwolenników, przedstawiona jako konie, lwy i węże, pokazuje w takich obrazach jak ogień, dym i siarka, że celem tych mocy jest przeniesienie piekła na ziemię. Jak widzicie, Moje kochane ziemskie dzieci, ten ucisk i wielkie prześladowanie nie prowadzą do tego, by ludzkość odwróciła się od swoich uczynków. Nadal oddaje cześć bożkom, coraz bardziej wprowadzając ich do swojego życia. Wciąż oddaje się bałwochwalstwu, czyniąc materialnych bożków celem swego uwielbienia, co sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu, jakie Bóg dał ludzkości! O, Moje kochane dzieci, gdybyście tylko wiedziały, ile morderstw dokonuje się każdego dnia!
       Taki właśnie świat, pełen zabójstw, czarów, nierządu zastaje Mój Boski Syn na krótko przed objawieniem swojej chwały. A kto dzisiaj czyni pokutę, wynagradza? Tylko nieliczni, wybrana reszta, która pozostaje wierna pomimo tego, że wdycha dym i opary siarki. Tak wygląda ludzkość, która ściąga na siebie gniew Boga i Baranka.
       Jak widzicie, Mój Boski Syn nie przychodzi jeszcze, by dokonać sądu ostatecznego [1], lecz objawić swoje ostateczne Przyjście [2] i dokonać sądu nad całym stworzeniem. To jest czas zapowiedzi Jego przyjścia w chwale, ale już teraz dokonuje się w tym wydarzeniu sprawiedliwość, Moje kochane dzieci, jak pisał prorok [3]. Tchnienie ust jest słowem Mojego Boskiego Syna, które wam przekazuję poprzez moc i działanie Ducha Świętego, Moje dzieci. To jest moc Jego Ewangelii, która prowadzi do duchowej przemiany, niszczącej plany szatana.
       Bądźcie tego świadomi, że pokuta i wiara są łaską; są odpowiedzią na Boże wezwanie. A ponieważ Mój Boski Syn pozostaje wierny, nie pozwoli, by bramy piekielne pokonały Jego Kościół. Pomimo próby, którą także Kościół będzie musiał przejść, pozostaje On jaśniejącą, wołającą i oczekującą Miłością Syna pośród ciemności.
       Bądźcie świadkami tego wydarzenia już teraz, abyście usłyszeli w waszych sercach nieprzemijające słowa Mojego Boskiego Syna: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejsce odwagę”.
       Kocham was, Moje małe dzieci, i błogosławię wam z Mojego Niepokalanego Serca. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

–––––––––––––––––––
[1] Tak nad żywymi, jak i nad umarłymi.
[2] 2 Tes 2,8: „Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia”.
[3] Por. Iz 11,4: „Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego”.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________