Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[218] 28 grudnia 2012


Święto Młodzianków, męczenników z Betlejem

OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

Tyle niewinnych istnień zostaje każdego dnia pozbawionych szansy doświadczenia Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca! Ile z nich nie doświadczy objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna na ziemi! Jakże wiele z nich nie otrzymało szansy, by stać się członkami Kościoła wojującego! Wszystkie te dusze są w oczach Bożych męczennikami tej cywilizacji. Potrzeba wiele wynagrodzenia za te zbrodnie, które krzyczą do nieba o sprawiedliwość. Mój Boski Syn wstrząśnie światem, który nie szanuje życia”.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Przychodzę do was, Moje kochane dzieci, w imieniu Mojego Boskiego Syna, aby przekazać wam słowa nadziei, lecz także wezwania do wewnętrznej przemiany.
       Przyniosłam całej ludzkości Boskiego Syna, przy którego narodzinach Aniołowie ogłosili pokój. Świat jednak odrzucił ten pokój, ponieważ lekceważy coraz bardziej nie tylko Mojego Syna, lecz ignoruje także Jego pierwsze przyjście na świat. Tam, gdzie nie ma Syna Bożego, wkrada się zło, nienawiść i zbrodnia. W jaki sposób chcecie osiągnąć pokój, jeśli doprowadziliście swoim upadkiem do stworzenia „cywilizacji śmierci”?! Tyle niewinnych istnień zostaje każdego dnia pozbawionych szansy doświadczenia Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca! Ile z nich nie doświadczy objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna na ziemi! Jakże wiele z nich nie otrzymało szansy, by stać się członkami Kościoła wojującego! Wszystkie te dusze są w oczach Bożych męczennikami tej cywilizacji, która poprzez nienawiść do życia zadała im śmierć. Proście Mojego Boskiego Syna, aby ich męczeństwo wprowadziło te dusze do pełni światłości i zjednoczenia z Nim. Proście Go, aby pokropił te dusze swoją Najdroższą Krwią, która zmywa w ich przypadku skutki grzechu pierworodnego i wypełnia pragnienie zbawienia.
       Moje kochane dzieci, potrzeba wiele wynagrodzenia za te zbrodnie, które krzyczą do nieba o sprawiedliwość. Jesteście przerażeni, gdy czytacie w Apokalipsie, że jedna trzecia ludzkości zginie, lecz sami doprowadziliście do tak wielkiej liczby zbrodni, które bardzo obrażają Oblicze Boga. Pamiętajcie w modlitwie i w wynagrodzeniu nie tylko o tych niewinnych dzieciach, których jestem Matką, lecz także o tych, którzy dopuszczają się tych morderstw – również w sposób pośredni. Bóg jest Dawcą życia i powierzył wam ten ogromny dar, lecz wy posłuchaliście szatana, który przez cały czas kusi was owocem z Drzewa życia [1]. Ilu dzisiaj jest Herodów i Herodiad, którzy ze strachu i pychy zabijają życie!
       Każdy grzech, szczególnie grzech przeciwko życiu, odnawia Rany Mojego Boskiego Syna, który sam powiedział o sobie, że jest Życiem. Tak wyniszczony cierpieniem Mój Boski Syn wstrząśnie światem, który nie szanuje życia. Teraz już tylko interwencja Boga może przywrócić upragniony porządek w stworzeniu.
       Zapewniam was, Moje dzieci, że po oczyszczeniu i odnowieniu ludzkości nadejdzie pewien okres pokoju i duchowej tęsknoty za Bogiem. Będzie to czas objawienia Królestwa naszych Dwóch Serc – Królestwa, w którym obecność Mojego Boskiego Syna w Eucharystii będzie znakiem powrotu stworzenia do jedności z Bogiem. Narody będą się gromadzić wokół Mojego Boskiego Syna.
       Pamiętajcie jednak, Moje kochane dzieci, że wy także jesteście współodpowiedzialni za budowanie tego Królestwa Miłości i Pokoju. Musicie otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Przyjmijcie Jego Miłość i podążajcie za Jego natchnieniami.
       Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, chociaż czas jest krótki. Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[1] BÓG jest ŻYCIEM, także BÓG-CZŁOWIEK jest ŻYCIEM. I doczesnym, i wiecznym. Człowiek w swojej pysze chce wykreować się na stworzyciela (np. przez zapłodnienie in vitro, mutacje genetyczne), a w swoim błędnym poczuciu wolności uzurpuje sobie prawo do zabijania.

KOMENTARZ ks. Adama Skwarczyńskiego
     Matka Boża nadal wypełnia wobec nas tę rolę, którą przy pierwszym przyjściu Mesjasza Bóg powierzył św. Janowi Chrzcicielowi: „Czas jest krótki” – mówi nam (na samym końcu orędzia), wzywając świat do nawrócenia. Wykorzystuje święto Młodzianków – pierwszych męczenników, pozbawionych życia przez Heroda w Betlejem, by zwrócić uwagę świata na największą zbrodnię wszechczasów: zabójstwo dzieci nienarodzonych w łonach matek. Jak się domyślamy, chodzi nie tylko o samo zabójstwo, lecz także o zalegalizowanie go i wszelkie usprawiedliwianie oraz wspieranie, i to nawet w oparciu o pieniądze podatników. Wszystko to każe określić obecny styl życia świata „cywilizacją śmierci”.
     Przeniknięte bólem Niepokalane Serce naświetla w tym orędziu wielorakie zło, związane z zabójstwem nienarodzonych. Spróbujmy zbliżyć się do tego światła i poruszone zło wypunktować, choć nie tylko ono trapi dzisiaj i upadla ludzkość.
– Fakt przyjęcia przez Drugą Osobę Boską ludzkiej natury przed 2 tysiącami lat jest wyrzucany ze świadomości społeczeństw w imię błędnych haseł (np. „tolerancji”), nawet w krajach dotychczas chrześcijańskich, w których zabrania się coraz częściej używania symboli religijnych (zniknęły np. one z kart świątecznych).
– Mówienie w takim świecie o pragnieniu pokoju i dążeniu do niego jest obłudą, gdyż „tam, gdzie nie ma Syna Bożego, wkrada się zło, nienawiść i zbrodnia”.
– Każdy z zabitych przed urodzeniem miał piękne powołanie jako Boży dar, odebrany mu na zawsze przez ludzi. To degradacja nie tylko zamordowanych, ale i Kościoła jako wspólnoty dzieci Bożych.
– Zbrodnia ta rani w sposób szczególny Jezusa, który nazwał siebie Życiem – odnawia Jego rany.
– Zbrodnia zabójstwa nienarodzonych domaga się ukarania przez Boga sprawiedliwego. Kary, zapowiadane w Apokalipsie, m.in. zniszczenie jednej trzeciej ludzkości, mogą jeszcze być zmniejszone przez wynagrodzenie Bogu. Wiele inicjatyw należy do tej kategorii: duchowa adopcja dziecka poczętego, peregrynacja Matki Bożej „Od Oceanu do Oceanu”, marsze, czuwania modlitewne – także przed klinikami aborcyjnymi, troska o wierność Jasnogórskim Ślubom Narodu i Krucjata Różańcowa w tej intencji, wystawy i prelekcje, podejmowane posty i umartwienia, nabożeństwa i Msze ekspijacyjne.
– Tym wynagrodzeniem należy objąć nie tylko grzeszących „ze strachu i pychy” (jak Herod), lecz także tych, którzy do zbrodni przyczynili się „w sposób pośredni”. Czy nie jest nim np. milczenie lub zbyt słabe zabieranie głosu przez zobowiązanych do tego wówczas, gdy uchwalane jest prawo godzące w życie?
– Nawet gdyby wielu było wynagradzających, zło przebrało wszelką miarę. „Wyniszczony cierpieniem Mój Boski Syn wstrząśnie światem, który nie szanuje życia. Teraz już tylko interwencja Boga może przywrócić upragniony porządek w stworzeniu” – mówi nam Matka Boża.
     Orędzie Maryi, mimo bólu i smutku z niego emanującego, zawiera też akcenty optymistyczne. Jednym z nich jest skuteczność poleconej praktyki, zastępującej zabitym sakrament Chrztu świętego. „Proście Mojego Boskiego Syna – czytamy – aby ich męczeństwo wprowadziło te dusze do pełni światłości i zjednoczenia z Nim. Proście Go, aby pokropił te dusze swoją Najdroższą Krwią, [patrz MODLITWA] która zmywa w ich przypadku skutki grzechu pierworodnego i wypełnia pragnienie zbawienia”. Optymizmem tchnie także zapewnienie ze strony Maryi, że „po oczyszczeniu i odnowieniu ludzkości nadejdzie pewien okres pokoju i duchowej tęsknoty za Bogiem, objawienia Królestwa Dwóch Serc. Narody będą się gromadzić wokół Mojego Boskiego Syna”. Zwróćmy uwagę: „pewien okres pokoju”, a nie głoszone przez heretyków „rajskie tysiąclecie”. A my nie mamy na ten okres biernie czekać, lecz „otworzyć się na działanie Ducha Świętego”, na Jego miłość i natchnienia.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________