Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[231] 6 marca 2013 - Pierwsza Środa Miesiąca

_____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Powierzajcie Kościół i samych siebie Józefowi, abyście mogli poczuć się jeszcze bezpieczniej w Moim Niepokalanym Sercu. Teraz, kiedy nadchodzi czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca i kiedy nadszedł czas ujawnienia Moich prawdziwych apostołów czasów ostatecznych, proście Józefa, aby wasze wysiłki, podejmowane dla umocnienia Mistycznego Ciała Mojego Boskiego Syna, wspierał swoim wstawiennictwem.

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze.
Powierzcie, Moje kochane dzieci, cały Kościół i jego przyszłość Józefowi, który jest jego Patronem. Święta Matka Kościół potrzebuje waszych modlitw i Jego wstawiennictwa. Gdy wielu wokół was widzi tylko upadający Kościół, zaś inni pracują nad ogłoszeniem jego upadku, przypominam wam, Moje kochane dzieci, że Kościół pozostaje silny mocą Ducha Świętego i stałą obecnością Mojego Boskiego Syna. Kościół, ze względu na ziemskie pokusy i grzechy, zawsze był poddawany próbom; przeżywał podziały i zdrady i jest – tak jak Mój Syn – „na upadek i powstanie wielu”.
    Jeśli dziś Moje Niepokalane Serce prowadzi was i Kościół na pustynię, to czyni to wraz z Józefem, który został wybrany na ziemskiego Opiekuna Boskiego Syna. Pustynia jest miejscem schronienia, lecz także dojrzałym i świadomym miejscem odnowy duchowej. Kto wychodzi na pustynię, ten spotyka Boga.
    Powierzajcie Kościół i samych siebie Józefowi, abyście mogli poczuć się jeszcze bezpieczniej w Moim Niepokalanym Sercu. Teraz, kiedy nadchodzi czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca i kiedy nadszedł czas ujawnienia Moich prawdziwych apostołów czasów ostatecznych, proście Józefa, aby wasze wysiłki, podejmowane dla umocnienia Mistycznego Ciała Mojego Boskiego Syna, wspierał swoim wstawiennictwem.
    Moje dzieci! Jak po okresie ucieczki do Egiptu wróciliśmy bezpiecznie do Nazaretu, tak święta Matka Kościół zakwitnie żywymi znakami: miłością i jednością. Świat pozna wtedy, że Ojciec i Syn są Jednością i uwierzy, że Ojciec posłał swojego Syna. Kościół Mojego Boskiego Syna jest przede wszystkim drogą dla wierzących, którzy odnajdują w nim całą Miłość Boga – dar jedności i dar nowego serca. Ale jest też drogą dla niewierzących, którzy poszukują prawdy, i kiedy już ją odnajdą – podążają tą drogą, aby dokonała się w nich prawdziwa przemiana. Taki też ukaże się Kościół – oczyszczony i odnowiony Duchem Chrystusa, Mojego Boskiego Syna.
   W tym oczyszczeniu i odnowieniu Kościoła oraz jego wiernych dzieci ma swój udział Józef. Jest On przecież Patronem czasów ostatecznych i głos zwycięstwa rozlegnie się w Kościele, kiedy wierne dzieci poznają Jego wielkość i świętość. Odnajdziecie ukryty w Nim, Moje kochane dzieci, prawdziwy skarb! Właśnie teraz, w czasie Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca,  pragnę zachęcić was, Moje drogie dzieci, do większego i częstszego nabożeństwa do Mojego Małżonka, aby był On lepiej poznany i by mógł jeszcze bardziej rozdzielać łaski, którymi został obdarzony. Dziś, kiedy Kościół znajduje się na wzburzonym morzu, wzywajcie Józefa, aby bronił Kościoła od zasadzek złego ducha i od wszelkich herezji!
   Większość ludzi obwinia dziś Boga za zło i kataklizmy, nie dostrzegając, że to oni sami są winni tej sytuacji przez swój grzech i obojętność. Uczcie się od Józefa, który powierzył wszystko Bogu i nie zlekceważył Bożej interwencji. Tak jak Józef, bądźcie pełni ufności w Bogu i nie pozostawajcie bierni wobec Jego woli.
   Józef jest szczególnym Patronem na obecne czasy, kiedy potrzeba roztropności, ale też zdecydowania w działaniach, i kiedy wierne dzieci Kościoła muszą jednoznacznie opowiedzieć się za Prawdą, którą jest Mój Boski Syn. Józef wypełnił w swoim życiu wszystkie zadania, doskonale wprowadzając w czyn Wolę Bożą – w takim samym stopniu, w jakim okazywał wiarę. Dlatego powinien być dla was wzorem wiary – przede wszystkim wiary w Boskiego Syna. Podczas ucieczki na pustynię i do Egiptu Mój Małżonek dawał przykład wiary i posłuszeństwa, żyjąc wiarą, adorując Boskiego Syna jako Mesjasza i kierując się swym sumieniem, kiedy chodziło o ochronę i obronę naszej Rodziny. Tak i wy żyjcie wiarą i szukajcie u Józefa sił do naśladowania Jego przykładu. Stańcie się Jego czcicielami, aby lepiej zrozumieć obecny czas Kościoła, jak również czas pustyni, na której znalazł się Kościół. Józef całym swoim życiem – jako Opiekun Jezusa‑Głowy Kościoła – starał się o Jego wzrost.
   Rozważajcie Moje słowa, a Ja wam błogosławię z Mojego Niepokalanego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen».

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________