Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[237] 7 kwietnia 2013

7 kwietnia 2013
Niedziela Miłosierdzia Bożego
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Na Moim zmartwychwstałym ciele pozostawiłem ślady ran Moich rąk i stóp oraz boku, aby były one nieustannym i nieprzemijającym świadectwem Mojego Miłosierdzia. W dniu sprawiedliwości będą one radością i błogosławieństwem dla tych, którzy uciekali się do Mnie i prosili o przebaczenie, a dla tych, którzy uparcie odrzucali Moją ofiarę i bezcześcili Moją Krew, będą znakiem ich winy i Mojej sprawiedliwości.

PAN JEZUS: «Dzieci Moje, przynoszę wam Mój pokój, którego świat nie może wam dać. Przyjmijcie Moją miłość, która niesie wam prawdziwy pokój i radość, płynące z Mojego przebitego Serca. Przyjdźcie do Mnie i bądźcie błogosławieni, którzy czynicie pokój w Moim imieniu!
Wy wszyscy, którzy spragnieni jesteście pokoju, przyjdźcie do Mojego Serca, by zaczerpnąć ze źródła Mojego Miłosierdzia. Nie lękajcie się, lecz pełni ufności proście o przebaczenie, a otrzymacie je. Co więcej, dzieci Moje – Ja chcę jeszcze pomnożyć w was łaskę wytrwania i świadectwa, abyście całemu stworzeniu głosili Moje Miłosierdzie. W obecnym czasie chcę was wszystkich powołać na apostołów Mojego Miłosierdzia, aby w ten sposób jeszcze bardziej przyciągnąć was do Siebie.
Święto Mojego Miłosierdzia ustanowiłem dla wszystkich, którzy pragną Mojego przebaczenia, ale również dla tych, których serca są jeszcze zamknięte i związane grzechem. Dla nich wszystkich mam otwartą Ranę Mojego Serca, aby mogli zostać obmyci Moją Krwią i zaczerpnąć wody życia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Na Moim zmartwychwstałym ciele pozostawiłem ślady ran Moich rąk i stóp oraz boku, aby były one nieustannym i nieprzemijającym świadectwem Mojego Miłosierdzia. W dniu sprawiedliwości będą one radością i błogosławieństwem dla tych, którzy uciekali się do Mnie i prosili o przebaczenie, a dla tych, którzy uparcie odrzucali Moją ofiarę i bezcześcili Moją Krew, będą znakiem ich winy i Mojej sprawiedliwości.
Nie lękajcie się przyjść do Mnie! Miejcie odwagę przed światem, by upaść na kolana i prosić o przebaczenie. Utrzymujcie w sobie łaskę dziecięctwa Bożego, by w sakramencie pokuty zadośćuczynić Mojej miłosiernej Miłości za tak wiele zniewag i pojednać się ze Mną. Kołaczcie, a Ja otworzę dla was Moje Serce i wyleję ogrom łask. Czyż nie powiedziałem – także do was – w przypowieści, że choćbyście przyszli w nocy do waszego przyjaciela i poprosili go o chleb, on wstanie i da wam tyle, ile wam potrzeba [1]? Bądźcie zatem wytrwali w waszych prośbach i dziękczynieniu Bogu za wszystko, co otrzymujecie przez Moją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Pamiętajcie jednak, dzieci Moje, że kto obrazi Moją Sprawiedliwość, zawsze może uciec się jeszcze do Mojego Miłosierdzia, lecz kto nadużywa Mej Sprawiedliwości [2], ten nigdzie nie znajdzie schronienia. Nie dlatego okazuję wam Moje Miłosierdzie, abyście je lekceważyli i ignorowali [3].Tak, jak wam powiedziałem, Ja nigdy nie cofnę Mojego Miłosierdzia; jednak będziecie doświadczać Mojej Sprawiedliwości ze względu na waszą zatwardziałość. W każdym czasie tak czyńcie i tak wypowiadajcie swe słowa, jakby to był czas Sądu – bo taką miarą, jaką wy mierzycie, i wam będzie odmierzone. To samo dotyczy waszych niespokojnych serc i myśli: jeśli głosicie śmierć i zniszczenie, to stajecie się narzędziami w rękach tego, który pragnie waszej śmierci. A Mnie potrzebni są świadkowie Mojego Miłosierdzia i Mojego Zmartwychwstania – szczególnie w tym czasie, gdy chcę udzielić wam łaski, abyście wzrastali we Mnie; abyście przemieniali i otwierali wasze serca na działanie Ducha Świętego. Wasze oczekiwanie na objawienie Mojej Chwały i na sąd [4] jest przecież oczekiwaniem na zbawienie dla całego stworzenia – na pełnię Mojego Miłosierdzia. Na to wydarzenie przygotowuje was Duch Święty oraz Moja Matka, która jest Matką Miłosierdzia, ponieważ wstawia się nieustannie za wami i wyprasza dla was Moje Miłosierdzie.
Przed pełnią Mojej Sprawiedliwości objawiam wam Moje Miłosierdzie, abyście wśród ciemności mieli w sobie wiarę, nadzieję, miłość oraz ufność – one są warunkiem otrzymania Mojej miłosiernej Miłości. Szczególnie w tym czasie szatan chce pozbawić was nadziei, chce ukazać [5] ciemność, zwątpienie i strach. To właśnie one nie pozwalają wam wyrwać się z jego zasadzek. Ja jestem Światłością świata. Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość są darami, które oczyszczają świat. Upadacie, dzieci Moje, doświadczacie zła, ale przez cały czas podtrzymuje świat Moja Miłość i Moje Miłosierdzie.
Ufajcie! Ja przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężyłem wszystko, co pochodzi od diabła, a wasze zwycięstwo ujrzycie w Moich Ranach».

–––––––––––––––––––––––––––
[1] por. Łk 11, 5‑8
[2] W encyklice Dominum et Vivificantem Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: „Jeśli Chrystus mówi, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, to owo «nieodpuszczenie» związane jest przyczynowo z «nie‑pokutą» – to znaczy z radykalną odmową nawrócenia się […]”.
[3] Grzeszyć zuchwale, pokładając przy tym zbytnią ufność w rzekomo pobłażliwym Miłosierdziu Bożym, to pierwszy z grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Nie wolno nam zapominać, że Bóg jest sprawiedliwy, bo za dobre wynagradza, a za złe karze – żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody i żaden zły bez kary. Grzeszyć dlatego, że Bóg jest miłosierny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu i lekceważeniem Jego dobroci.
[4] Nie wiadomo, o jakie objawienie Chwały i o jaki sąd tu chodzi - czy o Paruzję, czy o koniec świata. Kontekst (ten i innych przesłań, zawierających PRZYGOTOWANIE), wskazywałby raczej na Paruzję.
[5] szatan ukazuje ciemność, strach i zwątpienie  także poprzez ich wyolbrzymianie.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________