Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Święci Aniołowie i Różaniec

  Miesiąc październik dedykowany jest w szczególny sposób modlitwie Różańcowej - Królowej Różańca świętego oraz świętym Aniołom. Kiedy odmawiając z wiarą Różaniec uświadamia­my sobie obecność naszego Anioła Stróża i łączymy się z jego modlitwą, pamiętajmy, że on trwa w zjednoczeniu ze swym wodzem, św. Michałem Archaniołem i wszystkimi Aniołami oraz wszystkimi Świętymi: wszyscy oni przez Maryję uwielbiają Boga.

Modlitwa różańcowa w łączności z Aniołami nie polega na tym, aby w poszczególnych tajemnicach koncentrować się na nich. Nasza pobożność ma być chrystocentryczna: przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym uwielbiamy Ojca niebieskiego (Ef 2,18).


Kiedy odmawiając z wiarą Różaniec uświadamia­my sobie obecność naszego Anioła Stróża i łączymy się z jego modlitwą, pamiętajmy, że on trwa w zjednoczeniu ze swym wodzem, św. Michałem Archaniołem i wszystkimi Aniołami oraz wszystkimi Świętymi: wszyscy oni przez Maryję uwielbiają Boga. 
   Modlitwa różańcowa w łączności z Aniołami nie polega na tym, aby w poszczególnych tajemnicach koncentrować się na nich. Nasza pobożność ma być chrystocentryczna: przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym uwielbiamy Ojca niebieskiego (Ef 2,18). Odmawianie Różańca z Aniołami oznacza: 
 - uświadomienie sobie przez wiarę, że Aniołowie istnieją i oddają Bogu usta­wiczny kult chwały i dziękczynienia, przedstawiają nasze prośby Bogu oraz oddają cześć swojej Królowej, Maryi, 
- przekonanie o tym, że nasz Anioł Stróż ciągłe jest obecny przy nas, że razem z nami pozdrawia Maryję, 
- rozważanie nad tym, jak oni uczestniczyli w poszczególnych tajemnicach z życia Jezusa i Maryi i naśladowanie ich postawy, 
- razem z nimi i z Maryją uwielbianie Chrys­tusa, dziękowanie MU, przepraszanie i przez ich wstawiennictwo proszenie o potrzebne łaski, 
- otwieranie się coraz bardziej na ich na­tchnienia i oświecenia. 
Bóg chce w Jezusie Chrystusie zjednoczyć całe rozumne stworzenie, więc to zjednoczenie z Aniołami ma się już zaznaczyć w naszej modlitwie, zwłaszcza tej maryjnej, różańcowej. Bóg chce wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi" (Ef. 1,10; por. Kol 1,19-20). 
   Kiedy więc, odmawiając Różaniec, uświadomisz sobie z wiarą obecność Aniołów i Świętych, i to, że ty razem z nimi przez Maryję oddajesz hołd Najwyższemu Bogu - wtedy jeszcze bardziej wzrośnie twoja gorliwość i zaufanie do Boga, że modlitwa różańcowa wielkiego Chóru Uwielbienia Boga wyprosi ci potrzebne łaski, za wstawiennictwem Maryi. Czyż Chrystus Pan nie mówi do nas: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,19-20).
   Odmawiając Różaniec mamy sobie uświa­domić z wiarą, że Ten sam Bóg, który mieszka w nas, jest obecny w Maryi, w św. Michale Archaniele, w Aniołach i Świę­tych. Oni widzą GO twarzą w twarz i przeżywają głębiej tajemnice zbawienia, które rozważamy w Różańcu. […] Patrząc z wiarą na zachowanie się Aniołów w danej tajemnicy różańcowej, winniśmy ich prosić, aby nam pomogli oddać się bardziej Bogu.  Jezus mówi, byśmy brali z nich przykład w wypełnianiu woli Ojca niebieskiego: „Niech Twoja Wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”. (Mt 6,10; por. Ps 103,20). Towarzysząc nam w każdej chwili życia, nasi Aniołowie Stróże będą naszymi świadkami na sądzie (Łk 12,8-9). Wstawiają się za nami do Boga i zanoszą przed tron Boży nasze modlitwy (Tb 12.12; Za 1,12; Ap 5,8;8,3-4).
   Aniołowie występują tak w tajemnicy Bożego Narodzenia jak i w innych tajem­nicach  różańcowych: w Zwiastowaniu, Modlitwie Jezusa w Ogrojcu, Zmartwych­wstaniu, Wniebowstąpieniu. I w innych tajemnicach są także, tylko ukryci. To jest dla nas nauką, że tak jak rzeczy Boże idą od Boga do nas przez Aniołów, tak samo i my do Boga możemy się zawsze zwracać przez Aniołów... Aniołowie zaraz zaprosili ludzi do uwielbienia Boskiego Dzieciątka. To zaproszenie trwa i nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale zawsze; i przy odmawianiu tajemnic radosnych mamy wiedzieć, że Aniołowie wzywają nas, budzą nas. To zaproszenie do Boga, do oglądania Dzieciątka trwa. Oglądanie, to znaczy poznawanie Boga. Przyzywanie Aniołów i licze­nie na nich chroni nas przed zarozumiałością, pozorną samodzielnością i pychą, którą podsyca w nas sprytnie zły duch.
   Modląc się i rozważając tajemnice różańcowe, przyjmując światło anielskich oświeceń, wnikniesz lepiej w głębię zdarzeń z życia Jezusa i Jego Matki. Aniołowie są sługami Chrystusa i stoją przed Nim jako niebiescy dworzanie w postawie gotowości i służby. W każdej chwili życia Zbawiciela uczest­niczą jako umiłowane dzieci Ojca niebieskiego. Należąc z nimi do wielkiej rodziny Mistycz­nego Ciała Chrystusa, łącząc się z nimi w rozważaniu tajemnic Jezusa i Maryi, two­rzymy wspaniały Chór Uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego, adorując GO, dziękując MU, prosząc GO i przepraszając. Naśladuj tych niebieskich Braci w całkowitym odda­niu się Najwyższemu i wypełnianiu Jego świętej Woli.
   Kiedy podczas każdej modlitwy, a także tej maryjnej, różańcowej, z wiarą i mi­łością uświadamiasz sobie niezmierzone rzesze Aniołów, którzy ze swym wodzem. Michałem, i swoją Królową, Maryją, uwiel­biają Boga - wtedy jeszcze bardziej po­większy się twoja wewnętrzna gorliwość i żar miłości. Pojmiesz i z wielkim zaufaniem przekonasz się, że modlitwa różańcowa wyprosi ci potrzebne łaski, o które wstawia się do Jezusa Maryja, nasza duchowa Matka i Pani.
W poszumie tego Bożego Chóru oddawania czci, uwielbienia i dziękczynienia, jakie Aniołowie nieustannie zanoszą do Boga, twoja modlitwa le­piej zharmonizuje się z pieśnią chwały duchów niebieskich i Świętych, którzy po zakończeniu swej ziemskiej próby widzą Boga w bezpośrednim widzeniu. Jeśli otworzysz się na tę duchową melodię nieba, dopomoże ci ona stać się tym, kim być winieneś: dzieckiem Bożym, które całkowicie ufa Ojcu niebieskiemu i daje się we wszystkim prowadzić Maryi, swej niebieskiej Matce. 
- Rozpoczynając odmawianie Różańca, w imię Jezusa Chrystusa i Jego mocą, przy­zywając wstawiennictwa Matki Najśw.. św. Michała Archanioła, Aniołów i Świętych, rozkaż złym duchom, by nie przeszkadzały ci w modlitwie, aby odeszły i nie wracały więcej.

Bardzo dobrym zwyczajem jest posyłanie naszego Anioła Stróża do Anioła Stróża innej osoby, gdy potrzebna jest pomoc w załatwieniu jakiejś sprawy lub np. w czasie jazdy możemy poprosić Anioła Stróża kierowcy, aby czuwał nad bezpieczną jazdą, czy chociażby, gdy przejeżdżamy obok kościoła, aby nasz Anioł Stróż pokłonił się w naszym imieniu przed Tabernakulum.

opracowano na podstawie:" Ks. M. Polak CSMA 'Różaniec razem z Aniołami'. Wyd Michalineum 1997 Za zgodą Kuri diecezjalnej Warszawsko-Praskiej nr 1101/K/97

Inne artykuły --> 
Angelologia wg św. Hildegardy
Hierarchia Aniołów
Pomoc Aniołów

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________