Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

13 grudnia 2013 שמע ישראל!

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej ____________________________________ 
13 grudnia 2013 
שמע ישראל! הצטרף ל השריד של ישראל. הסתכל,בַּת־ציון עשירה הידיים שלה אליך והיא רוצה להעביר אותך לידיו של בנה. לא יותר אחרון יותר ארוך בעקשנות מהאבות שלך, אבל לחזור לדרך של נאמנות ואתה יודע את האמת. ברכתו של המלך והאדון שלך תביא לך שמחה, שלום ואחדות. להשפיל את עצמך לפני שהתהילה של אלוהים

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Nie obawiaj się przekazywać moich słów, które przynoszę moim dzieciom, aby z wiarą je rozważały. Przekazuj moje słowa i z cierpliwością pozostaw wszystko Opatrzności Bożej i Świętej Matce Kościołowi. Duch Święty przynosi światło i zrozumienie dla tych, którzy otwierają swoje serca na Jego działanie. Ci, którzy szukają tylko litery i prawa, nie mogą otworzyć się na Ducha, który wszystko ożywia swoim światłem.

      Moje kochane ziemskie dzieci, zauważcie z jaką matczyną troską zwracam się do poszczególnych narodów, aby pojednały się z moim Boskim Synem i powróciły na drogę przykazań Bożych. W czasie, w którym moc szatana stała się wszędzie obecna, a duch antychrysta rozprzestrzenił się pośród wszystkich narodów, Bóg posyła mnie, abym przygotowała i umacniała moje dzieci do ostatecznej walki przeciwko mocom ciemności. Moje przyjście do was na ziemię jest przypomnieniem o wielkim znaku, który ukazał się na niebie [1] a także dowodem, że zbliża się wielkie zwycięstwo Boga wyrażone także poprzez Tryumf mojego Niepokalanego Serca. Całe stworzenie powraca do jedności z Ojcem przez mojego Boskiego Syna, Który przekaże ponownie wszystko Swojemu Ojcu. W tej odnowie całej ludzkości narody również odgrywają swoją rolę. Tajemnica wybrania narodów do spełnienia ich misji jest suwerennym zamiarem Boga. Jego błogosławieństwo przynosi widzialny owoc i przemianę, która ma swój początek u Abrahama, które na nim spoczęło. Pamiętajcie, że zamysły i plany Boże są różne od myśli ludzkich i Boże postępowanie w udzielaniu łaski, jest tajemnicą Jego wyboru. [2]

    Moje dzieci, dzisiaj proszę was o modlitwę za Izrael zgodnie z zamysłem i Planem Bożym, który zawiera tajemnicę powrotu Izraela do jedności z Kościołem, a tym samym do pojednania i przyjęcia Boskiego Syna za jedynego Króla i Mesjasza. Pamiętajcie, że Bóg nie odrzucił Izraela, którego traktował jak swojego pierworodnego syna, a który stał się synem marnotrawnym. I właśnie Bóg przez cały czas historii zbawienia oczekuje na jego powrót.

    Tajemnica powrotu Izraela jest również częścią Tryumfu mojego Niepokalanego Serca! Gdy mój Boski Syn został odrzucony przez ten naród i stał się znakiem sprzeciwu, kamieniem obrazy oraz skałą zgorszenia [3], to nie oznacza, że wszyscy zostali odrzuceni. Nie wszyscy bowiem zaczęli służyć „synagodze szatana”, gdyż pozostała część stała się przedmiotem łaski Bożej. W moim Niepokalanym Poczęciu Bóg wypełnił swoją obietnicę związaną z „wybraną Córką Syjonu” a Święta Matka Kościół jest ostatecznym spełnieniem tego proroctwa. Dlatego powrót Izraela może dokonać się tylko poprzez Kościół mojego Boskiego Syna. Mówię to jako Córka Izraela. 
   Abyście mogli zrozumieć, moje dzieci tajemnicę powrotu i nawrócenia Izraela – a tym samym modlitwę za niego i za żydów – powinniście wiedzieć, że dotyczy ona Reszty, którą Bóg zachował w Swojej Opatrzności i w Swoim planie. Ta Reszta, moje dzieci, według proroctwa, powróci na Syjon. I dlatego powrót wybranej Reszty na górę Syjon oznacza, że Bóg patrzy na historię zbawienia poprzez swój lud wybrany [4] i prowadzi go do poznania prawdy przez moje Niepokalane Serce. I chociaż na Syjonie nie składano ofiar obcym bogom, to z tego miejsca ujawniły się zamiary „synagogi szatana”. Nie wszyscy, którzy nazywają się Izraelem, są nim w zamyśle Boga.

    Kochane dzieci, istnienie świętej Reszty jest znakiem dla wszystkich narodów, że Bóg jest gotowy w każdym czasie na przebaczenie pomimo wszelkiego grzechu i nieprawości. „Powracająca święta Reszta”, to nie garstka ludzi, to nie resztka ocalałych, lecz lud wierny napełniony prawdziwym Duchem Prawdy. To nie są ci, którzy przetrwali, lecz którzy wytrwali. Kościół od początku swojego istnienia walczy, aby w ostateczności okazać się świętym i nieskalanym [5] i podobnie jak Izrael ma udział w zdradach i niewierności w całej swojej historii.  Świętość Kościoła i wybranie Izraela nie pochodzą od nich samych, lecz od „świętego korzenia”, które rodzi nowe gałęzie [6] a sprawcą wszystkiego jest Chrystus, mój Boski Syn, Który przemierza przez pustynię i umacnia swój lud.

   W Swojej Opatrzności i planie Bóg wybrał mnie spośród tego narodu, należę do potomstwa Abrahama i zostałam wybrana na Matkę Jego Syna. Zostałam zachowana od grzechu pierworodnego, który jest oddaleniem od łaski Bożej. Powrót do łaski, pojednanie, przez które Bóg pragnie obdarzyć Izrael dokonuje się w Krzyżu Chrystusa, gdyż w Nim Bóg przyjął ostateczne przebłaganie.
Szema Israel!   !שמע ישראל. Przyłącz się do „świętej Reszty”. Spójrz, jak „Córka Syjonu” wyciąga do ciebie swoje ręce i pragnie przekazać cię w ramiona Syna. Nie trwaj już więcej w uporze twoich ojców, lecz zwróć się ku drodze wierności a poznasz prawdę. Błogosławieństwo twojego Króla i Pana przyniesie ci radość, pokój i jedność. Uniż się przed Chwałą Bożą i nie bądź już ludem o twardym karku.
    Rozważajcie moje słowa  i módlcie się. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
_____________
[1] Ap. Rdz.12
[2] por. Rz. 9,14-16: „Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą! Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.”
[3] por. Łk. 2,34: „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”
[4] J.4,22-23: „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.”
[5] Ef. 5,27: „…aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.” 
[6] Rz 11.15-18: „Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.” 

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego
Maryja jest Matką wszystkich narodów i pragnie ich dobra przez nawrócenie. Zbliża się triumf Jej Niepokalanego Serca. Izrael stał się marnotrawnym synem Boga Ojca skoro odrzucił Syna. Uwolnienie Izraela spod władzy szatana i jego powrót do Kościoła są możliwe przez Serce Maryi, wybranej Córki Syjonu.
 
 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________