Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Wielka Nowenna Fatimska 2013 Eucharystyczny klucz


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE  styczeń 2013
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,18-20).

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce Maryi


Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.


Eucharystia, to nie tylko wspomnienie życia Jezusa, ale uobecnienie całej historii odkupienia w swoim ofiarniczym i zbawczym wymiarze, to utrwalenie Ofiary Krzyża, i Święta Uczta komunii w Ciele i Krwi Jezusa Chrystusa, to błogosławieństwo, łaska i duchowe zjednoczenie z Bogiem.

Maryjo, pozwól ukryć się w Twym Niepokalanym Sercu, gdzie zło nie ma dostępu, w Nim bez rozproszeń i pokus możemy wielbić Boga, usłyszeć Jego Słowo i przyzwalając na Jego wolę, mocą Ducha Świętego zjednoczyć się Eucharystyczną ofiarą Twego Syna Jezusa Chrystusa. Bowiem, tylko Jezus jest jedyną drogą do Ojca i tylko On ma moc zadośćuczynić za nasze grzechy i pojednać nas z Nim.

Jezu, Serce serca mego, do uwielbienia i dziękczynienia Trójjedynej Miłości, zapraszam Maryję, cały Kościół, niebo, ziemię, wszechświat cały, dusze czyścowe, prosząc o ulgę w ich cierpieniu. Miłuję Cię i dziękuję w imieniu tych, którzy Cię nie miłują i nie dziękują.

W Eucharystii, tym największym z cudów, źródle życia i łask doświadczamy, żywej obecności Jezusa w jedności jego Ofiary Krzyżowej i ofiary Eucharystycznej. Doświadczamy mocy Ducha Świętego czyniącego nas jedno w miłości Ojca, gdy w pokorze wyznajmy wiarę, objawioną nam w Jezusie Chrystusie, uznajemy naszą grzeszność i błagając wraz z całą wspólnotą o miłosierdzie karmimy się Ciałem Pana.

Trójco Święta, ofiaruję Ci Jezusa Chrystusa w Jego nieskończonej Miłości eucharystycznej. Z Nią jednoczę moje życie, kształtuj je według własnej woli, moją rodzinę, parafię, wszystkie cierpienia mojej Ojczyzny z głębi tysiącleci, wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze, a szczególnie poranionych brakiem wiary, kłamstwem, nałogami, nienawiścią, by nikt z nich nie zginał, ale miał życie wieczne.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II, mówią, że wszyscy na mocy chrztu jesteśmy uprawnieni i zobowiązani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jako źródle naszego uświęcenia w Chrystusie i uwielbienia Boga.

Czynny udział zazwyczaj kojarzy się nam z aktywnością. Mniejszą uwagę zwracamy na osobiste spotkanie z Bogiem żywym, na ofiarniczy wymiar Eucharystii, na składanie Bogu Boskiej Żertwy ofiarnej, przez ręce kapana, a wraz z nią samych siebie, tak, aby Jezus mógł przemienić nas przez Swoje zasługi. O tej wspólnej ofierze przypomina nam kapłan wezwaniem "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący" Na tę formę ofiarniczą wskazuje także niebo, w objawieniach fatimskich w modlitwie Anioła, jak i w koronce do Miłosierdzia Bożego, podyktowanej przez Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej.

Wskazuje też Konstytucja o liturgii świętej w "Misterium Eucharystii" - "Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich".

Jezu, błogosław kapłanom, którzy uobecniają nam Ciebie i na mocy swoich świeceń w "osobie Chrystusa" sprawują Ofiarę eucharystyczną w imieniu wiernych. Prosimy daj nam świętych kapłanów, zakonników i misjonarzy.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

Jednocząc się z ofiarą Eucharystyczną, jako przebłaganie, wynagrodzenie Ojcu, ofiarujemy także tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, którzy Go nie wielbią, profanują, obrażają, by i ich Pan dotknął mocą miłości Bożej, aby i oni mogli skorzystać z łaski nawrócenia, by mogli poznać źródło szczęścia.

"Jezu, dziękuję Ci za Twoją wielką chwałę i ofiaruję Cię Ojcu jako wynagrodzenie za nieodpowiedzialność świata" (Dialogi eucharystyczne).

Prośmy Maryję - Niewiastę Eucharystii, by jej doskonałość w wierze była nam wzorem komunii z Bogiem. By każdy z nas był świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa, by nie ograniczał komunii jedności z Panem tylko do Eucharystii, ale adorował Go codziennym życiem i był znakiem Boga żywego w świecie.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________