Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[270] 1 listopada 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
____________________________________ 
1 listopada 2013 [270] 

Zrozumcie, moje dzieci, że władza dana Bestii nie jest wszechpotężna, i chociaż towarzyszy jej ucisk i prześladowanie, to jest ona ograniczona. Dlatego musicie wytrwać przy krzyżu i przy moim Boskim Synu. Powołanie jest darem i łaską Bożą, a waszą odpowiedzią jest pełnienie Woli Bożej i wasze świadectwo dla Chrystusa. Wobec bluźnierstw nierządnicy, wy wzywajcie Boskiego Imienia Mojego Syna. Przeciwstawiajcie się królestwu antychrysta przez szerzenie Królestwa Bożego! O nic się nie lękajcie, gdyż Duch Święty was umocni i uświęci wasze czyny, dla dawania pełnego świadectwa.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
Moje kochane ziemskie dzieci, dziś proszę was w sposób szczególny, abyście czynili wszystko dla osiągnięcia świętości. Każdy czas i każdy dzień wzywają was do doskonałości na miarę waszego powołania i obowiązków stanu. Czas prześladowania i walki jest dla was szczególnym wyzwaniem , abyście dawali świadectwo waszej wiary. Starajcie się o wszystko, co was jednoczy z Bogiem, bo w ten sposób wiążecie szatana, który wam nic nie może uczynić.
    Teraz, kiedy z każdym dniem walka się nasila, wasze pragnienie służenia Woli Bożej stanowi pełne świadectwo waszego uświęcenia. Szatan najbardziej obawia się pokory, która jest źródłem świętości. Dlatego uczcie się i ćwiczcie w codziennej pokorze.
    Świętość, moje kochane dzieci, to wejście w nurt życia Bożego, to wypełnianie z całą świadomością dziecięctwa Bożego. Taka postawa sprawia, moje dzieci, że możecie ujrzeć siebie w świetle Bożej Miłości i Miłosierdzia.
     Kochane dzieci, w tej codziennej walce, Boży Plan związany z każdym z was jest doskonały. Bóg chce, aby Jego dzieci przyjęły Jego Miłość i pragnęły zjednoczenia z Nim. Całe stworzenie zostało powołane, aby na nowo pojednać się z Bogiem. Na tym polega odnowienie wszystkich rzeczy w Chrystusie, moim Boskim Synu. Przywrócenie utraconego porządku i harmonii jest objawionym Planem Bożym wobec całego stworzenia. Szatan zostanie związany na pewien czas, aby w ten sposób ludzkość mogła zaznać wytchnienia. Ten czas jest związany z Tryumfem mojego Niepokalanego Serca. To jest obiecany czas pokoju, a jednocześnie czas, w którym całe stworzenie pozna Chwałę mojego Syna. Ludy i narody poznają swojego Pasterza i będą się gromadzić wokół Niego.
     Moje dzieci, zaufajcie moim słowom i chociaż szatan oraz jego pomocnicy sieją wokoło strach, przerażenie i niepewność, nie popadajcie w zwątpienie, lecz bądźcie pełni nadziei. Niech nie ogarnia was rozpacz, gdy słyszycie o prześladowaniach a nawet o przelanej krwi, gdyż to oznacza, że nadchodzi czas sądu nierządnicy. Czas panowania duchowego Babilonu dobiega końca, moje dzieci, i wszyscy, którzy dopuścili się nierządu z „małżonką” antychrysta, podzielą jego los. Nierządnica, pijana krwią świętych, stała się coraz bardziej zuchwała i pewna siebie. Przez cały czas jej działania udało się jej oszukać całe społeczeństwa, które stworzyły nie tylko cywilizację bez Boga, ale też skierowaną przeciw Chrystusowi, mojemu Synowi. Z jej bluźnierstwami współżyją wielcy tego świata, którzy poddali się jej władzy. To, co widzicie, moje dzieci, i co odczuwacie w otaczającym was świecie, jest właśnie manifestacją jej panowania.
     Słuchaj uważnie, moje dziecko. W obliczu tych okropności i jawnych bluźnierstw przeciwko Bogu, oczekujcie z pełną ufnością nadejścia zwycięstwa Baranka. Ten czas walki musi się wypełnić, aby wszelkie nierządy Babilonu zostały pokonane. Skoro jawny i powszechny jest grzech nierządnicy, tak też powszechnie ujawnione zostanie zwycięstwo Baranka. Cierpienie, jakie spada teraz na ludzkość, dopuścił Bóg, zostawiając ją na pastwę własnych namiętności i bluźnierstw przeciw Niemu.
     Jakże to smutne, moje dzieci, że tak nieliczni z was rozumieja, jak wiele dusz wpada dziś do piekła, bo uległy Wielkiemu Babilonowi! Tak wiele dusz znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie utraty życia wiecznego, lecz większą winę mają ci, którzy świadomie uprawiają nierząd z nierządnicą zasiadającą na Bestii. Wielcy tego świata i ci, którzy nimi kierują, mają udział w tych wszystkich bluźnierstwach, jeśli jawnie przyczyniają się do tworzenia ziemskiego królestwa antychrysta - który dzięki swej naturze i przebiegłości działania, zawładnął ludami i narodami ziemi.
     Zrozumcie, moje dzieci, że władza dana Bestii nie jest wszechpotężna, i chociaż towarzyszy jej ucisk i prześladowanie, to jest ona ograniczona. Dlatego musicie wytrwać przy krzyżu i przy moim Boskim Synu. Powołanie jest darem i łaską Bożą, a waszą odpowiedzią jest pełnienie Woli Bożej i wasze świadectwo dla Chrystusa.  Wobec bluźnierstw nierządnicy, wy wzywajcie Boskiego Imienia Mojego Syna. Przeciwstawiajcie się królestwu antychrysta przez szerzenie Królestwa Bożego! O nic się nie lękajcie, gdyż Duch Święty was umocni i uświęci wasze czyny, dla dawania pełnego świadectwa.
     Zaufajcie mi, zaufajcie moim słowom i wiedzcie, że jesteście świątynią Ducha Świętego. To pokolenie zostało wybrane do szczególnego świadectwa świętości, dlatego dążcie do doskonałości, abyście mogli mieć udział w zwycięstwie Baranka.
      Kocham was i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»

_________________________OBLUBIENICA
NIERZĄDNICA Ap
1. Małżonka Chrystusa ( Ap. 21,9)

2. Święta, nienaganna, niepokalana (Ef. 1,4; 5,27), czysta (2 Kor. 11,2)


3. Zaręczona z Jednym (2 Kor. 11,2)

4. Tajemnica pobożności (1 Tym. 3,15.16), Wolne Jeruzalem (Gal. 4,26),   Nowe Jeruzalem (Ap. 21,2.3)

5. Kościół Boga żywego, podwalina prawdy (1 Tym. 3,15)


6. Trzyma w rękach .kielich Pański", kielich zbawienia (1 Kor. 10,16-21. Ps. 116,13)

7. Oddaje cześć Bogu i Barankowi (4,10.11; 5,8-10)

8. Wyszła za obóz niosąc urąganie Chrystusa (Hebr. 13,12-14)

9. Prześladowana i poniżana (2,10; 1 P. 3,14-17; 2,19-21. Fil. 1,29.30. 2 Kor. 4,17. Rz. 8,17.18. 2 Tym. 3,12)

„10. Matka nasza" (Gal. 4,26)

11. Obleczona w czysty, biały bisior (19,8.14)

12. Na czole ma wypisane Imię Baranka (22,4)

1 Małżonka antychrysta (Ap. 17,1.3)

2 wielka nierządnica (17,2), matka wszetecznic (17,5), pijana krwią świętych (17,6)

3 uprawia nierząd z królami ziemi (17,2)

4. tajemnica nieprawości (2 Tes. 2,7), tajemnica kobiety (17,7), Babilon Wielki (17,5; 18,2)

5. Synagoga szatana (2,9; 3,9),
czarami jej dały się zwieść wszystkie
narody (18,23)

6. trzyma w rękach .kielich obrzydli­wości i nieczystości" (17,4)


7. oddaje pokłon bestii i jej obrazowi (13,8)

8. pozostaje w obozie władzy i czci (17,3; 18,7)

9. prześladująca, panująca (17,6; 18,24; 19,2), pijana krwią świętych (17,6)


10. „matka wszetecznic" (17,5)

11.obleczona w purpurę i szkarłat (17,4; 18,10)

12. na czole ma wypisane: Babilon Wielki, matka wszetecznic (17,5)
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________