Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Eucharystyczne Nabożeństwo Dziękczynne za Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wstęp

Panie, Jezu Chryste, Ty dokonałeś dzieła Odkupienia człowieka i świata oraz uwielbienia Boga przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowstąpienia. Nasze Odkupienie stało się możliwe dzięki Twojej śmierci i zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie, które nadaje sens Twojej śmierci, ujawnia pełny sens naszego Odkupienia, ponieważ jest jego uwieńczeniem. Odkupienie zaś nie polega tylko na uwolnieniu ludzkości od grzechu, lecz przynosi nam nowe życie w Tobie. W Twoim zmartwychwstaniu to nowe życie jawi się w całym blasku i wspaniałości.

Zbawicielu Drogi, Twoje zmartwychwstanie jest odpowiedzią Boga Ojca na ofiarę miłości Jednorodzonego Syna i całej ludzkości, z którą zespoliłeś się przyjmując na siebie nasze człowieczeństwo. Dzięki tej przedziwnej solidarności, w jaką wszedłeś z nami poprzez wcielenie, ludzie wszystkich wieków i pokoleń mogą być uczestnikami Twojej śmierci i zmartwychwstania, czyli Odkupienia, którego dokonałeś w misterium paschalnym.
Chryste, Twoje zmartwychwstanie jest szczególnym darem miłości Boga ku nam. Bóg Ojciec przez Ciebie, w Tobie i z Tobą zmartwychwstałym powołuje nas wszystkich do uczestnictwa w życiu wiecznym. Wszyscy staliśmy się zdolni przyjąć przebaczenie i miłość Bożą, staliśmy się godni zbawienia.
Za ten wielki dowód miłości Ojca, objawiającej się w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, chcemy w czasie tego nabożeństwa w szczególny sposób podziękować.

Pieśń: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
W czasie śpiewu wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czytanie Pisma Świętego

"Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia (l Kor 15,3-23).

Rozważanie

Tak św. Paweł w Liście do Koryntian głosi najbardziej radosny fakt. Zaświadcza o wydarzeniu, które stanowi centrum przepowiadania Kościoła i całego chrześcijaństwa. Podaje prawdę stanowiącą fundament naszej wiary. Głosi, że Chrystus zmartwychwstał prawdziwie i żyje. Oznajmia nam radosną nowinę, że Chrystus zmartwychwstały jest początkiem naszego zmartwychwstania i jego rękojmią.
Świadectwu Pawła możemy ufać. On spotkał się osobiście z Chrystusem. Jest autentycznym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Nie podaje wprawdzie, w jaki sposób dokonało się zmartwychwstanie, ale podaje to, co jest dla nas istotne: że Chrystus po rzeczywistej śmierci znowu prawdziwie żyje. Chrystus umarł, mówi św. Paweł, za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał zgodnie z Pismem, to znaczy zgodnie z tym, co zapowiadał Bóg i obiecywał w Piśmie Świętym Starego Przymierza.
O zmartwychwstaniu Chrystusa świadczy nie tylko św. Paweł. Chodzi przecież o fakt najważniejszy w historii ludzkości, o wydarzenie o największym znaczeniu w świecie. Dlatego Apostoł tak dokładnie podaje nam, kto jeszcze spotkał się z Chrystusem zmartwychwstałym. Chce, byśmy się dowiedzieli, ilu i jakich mamy świadków. Wymienia więc Piotra, dwunastu Apostołów, którzy kilka razy przebywali i rozmawiali z Chrystusem zmartwychwstałym, następnie Jakuba Apostoła i pięciuset braci, którzy równocześnie spotkali się z Chrystusem po zmartwychwstaniu, wreszcie wymienia siebie.
Dla Pawła to spotkanie było początkiem nawrócenia. Z prześladowcy Chrystusa i Jego Kościoła stał się nieoczekiwanie gorliwym Apostołem Chrystusa zmartwychwstałego. Odtąd oddaje się całkowicie głoszeniu po całym świecie Chrystusowego zmartwychwstania.

Czy dla mnie spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym jest także momentem zwrotu ku Bogu i nawrócenia? Czy zrywam stanowczo z grzechem, by pełniej żyć życiem łaski, którym obdarowuje mnie Chrystus zmartwychwstały? Zastanów się, jaką przeszkodę trzeba usunąć, by już nic nie oddzielało od Chrystusa i życia Bożego, które zrodziło się dla nas w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Pomyśl nad tym w modlitewnej ciszy i poproś obecnego w Najświętszym Sakramencie Chrystusa zmartwychwstałego, by pomógł ci przejąć się do głębi wydarzeniem zmartwychwstania.

Modlitwa prywatna w ciszy

Pieśń (można poprzedzić zapowiedzią):

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy
Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki
(graduał z dnia Zmartwychwstania Pańskiego).

Wesoły nam dzień dziś nastał

Zamyślenie

"[...] Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. [...] I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (l Kor 15,20-22).

Zmartwychwstały Zbawicielu, zjednoczyłeś nas ze sobą we wcieleniu, a w śmierci i zmartwychwstaniu przemieniłeś nas w "nowe stworzenie". Dałeś nam nowe życie już teraz, na chrzcie świętym dałeś nam jego początek, aby w powszechnym zmartwychwstaniu udzielić nam jego pełni. W chrzcie świętym dokonuje się nasze zespolenie z Twoją śmiercią i Twoim zmartwychwstaniem. Jak uczy nas św. Paweł: "przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie [...]. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,4-5). Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci nam życie (por. 2 Kor 4,14).
Tak w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, Chryste, Bóg Ojciec w nowy i niezwykły sposób objawił nam swoją miłość. Tą miłością obdarowuje nas ciągle poprzez sakramenty święte, zwłaszcza chrzest i Eucharystię.
Świadomi wielkiego obdarowania, śpiewajmy hymn wiary i dziękczynienia, dziękując Bogu Ojcu za miłość niepojętą, objawioną nam w realizacji Bożego planu zbawienia, którego wypełnieniem są śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Ciebie, Boga, wysławiamy

Ewangelia (poprzedzona wprowadzeniem)
Ten, przed którym teraz klęczymy, z którym się spotykamy na tej modlitwie, jest Chrystusem zmartwychwstałym. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii - to Chrystus zmartwychwstały. Pod postaciami chleba adorujemy Chrystusa, który zmartwychwstał dla naszego dobra, dla naszego zbawienia, dla naszego zmartwychwstania.

W. Pan z wami.
O. I z duchem Twoim.
W. Czytanie Ewangelii według św. Jana.
O. Chwała Tobie, Panie.

"Odpowiedział im Jezus: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?".
Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6,35-40 i 48-58).

Rozważanie

Usłyszeliśmy, że już teraz, na co dzień, możemy głęboko zespolić się z Chrystusem zmartwychwstałym. Kto spożywa bowiem Jego Ciało i Krew, trwa w Nim, jednoczy się z Nim, dzięki Eucharystii uczestniczy w życiu wiecznym Boga. Uczestnicząc w uczcie eucharystycznej otrzymuje prawdziwy zadatek własnego zmartwychwstania, zadatek przyszłej chwały.
Tę prawdę powinniśmy głęboko przeżyć podczas obecnej modlitwy i za każdym razem, gdy zbliżamy się do stołu eucharystycznego. Teraz oddajemy cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, obecnemu wśród nas pod postacią chleba. Podczas Mszy świętej, spożywając Ciało Chrystusa zmartwychwstałego, rzeczywiście się z Nim jednoczymy. Chrystus zmartwychwstały ciągle nas wzywa, byśmy zrywali z naszymi grzechami i nałogami, zaprasza nas, byśmy przychodzili do Niego i z Nim się spotykali. W Eucharystii On sam pragnie dać nam prawdziwy zadatek naszego zmartwychwstania, czyli wiecznej wspólnoty ze sobą.
Nie możemy stać bezczynnie wobec cudu miłości, jaką Chrystus zmartwychwstały objawia nam i udostępnia w każdej Mszy świętej. Chrystus przychodzi w nasze życie z wezwaniem, byśmy poprzez ucztę eucharystyczną w Nim odnaleźli radość, moc i nadzieję naszego zmartwychwstania. On sam pragnie umocnić nas swoim zwycięstwem. Z Nim łatwiej podejmować krzyż codziennych obowiązków i zmagań, z Nim możemy radośnie zdążać do przyszłej chwały naszego zmartwychwstania.
W Eucharystii Chrystus zmartwychwstały pragnie nas uzdolnić do czynienia dobra, do takiej przemiany siebie i otoczenia, by całe stworzenie zmierzało razem z nami ku tej chwale, którą mamy oglądać w powtórnym przyjściu Chrystusa.

Zatem zapytaj siebie w cichej modlitwie, jak często spotykasz się w Eucharystii z Chrystusem zmartwychwstałym? Czy z wiarą czerpiesz z Eucharystii moc do niesienia krzyża codziennych spraw? Czy w zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym mam udział zwłaszcza poprzez chrzest i Eucharystię, odnajdujesz siły do przemiany siebie i świata?

Modlitwa prywatna w ciszy (kilka minut)

Pieśń: Otrzyjcie już łzy, płaczący

Modlitwa wspólna

Módlmy się o to, aby całe nasze życie przenikała nadzieja zmartwychwstania. Postanówmy częściej łączyć nasze prace z myślą o przyszłym zmartwychwstaniu, którego zadatkiem jest Eucharystia. Prośmy Boga, abyśmy przez zjednoczenie się z Chrystusem zmartwychwstałym zdążali wytrwale ku pełnemu objawieniu się "nowego stworzenia".

W. Aby cały świat poznał i zrozumiał wartość zbawczej miłości Bożej, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

W. Aby do wszystkich zakątków świata, do każdego człowieka dotarła Dobra Nowina o naszym udziale w zmartwychwstaniu Chrystusa, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

W. Aby wszyscy chrześcijanie żyli coraz pełniej radością przyszłego zmartwychwstania, którego zadatek otrzymują w uczcie eucharystycznej, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

W. Aby Kościół Chrystusowy odkrywał najlepsze sposoby świadczenia o miłości Boga objawionej ludziom w zmartwychwstaniu Chrystusa, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

W. Aby misjonarze i misjonarki czerpali prawdziwą moc i gorliwość w służbie bliźnim z nadziei przyszłego zmartwychwstania, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

W. Aby wszyscy cierpiący, smutni, skrzywdzeni odnajdywali oparcie w radości zmartwychwstania, Ciebie prosimy.
O. Wysłuchaj nas, Panie!

Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, doszli do szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków (kolekta ze środy w oktawie Wielkanocy).
Amen.

Pieśń: Alleluja, Jezus żyje

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem

Błogosławieństwo i schowanie Najświętszego Sakramentu

Grzegorz Duszyński, Wydawnictwo "Hlondianum"
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________