Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Rzeczy, które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością„Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.” (Przyp. 6, 16-19) 

1. "Butne oczy...”
Butne oczy są aroganckie, dumne-pyszne i zarozumiałe. Bóg zawsze potępia arogancję człowieka, ponieważ jest ona przeciwko mądrości Bożej. Księga Przysłów 8,12-13 mówi „Jam Mądrość - Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. Bojaźnią Pańską - zła nienawidzić. Nie znoszę dumy, złych dróg, wyniosłości ust przewrotnych. "
 U Izajasza 2,1-5 jest proroctwo o Mesjaszu. W tym samym rozdziale również pokazane jest, że Chrystus przyjdzie i będzie przeciwko pysze i arogancji człowieka. (Iz. 2,2-17).
Jednym z celów chrześcijanina jest wygrać z wyniosłością, pychą, dumą. Paweł napisał w 2 Liście do Koryntian (2 Kor. 10,4-6) „Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe."

2. „Kłamliwy język...” 
Na tej liście z siedmiu rzeczy, których Bóg nienawidzi trzy z nich są to grzechy z powodu języka. Bóg nienawidzi kłamstwa. Kłamca będzie karany przez Boga. (Ps 7,13-17). Wiele osób ufa kłamstwu, myślą że mogą oszukać świat, a nawet Boga. W ich arogancji nie ma zaufania do Boga. (Ps 40,5). Sługa Boży porzuca kłamstwo i szuka przykazań Bożych (Ps 119,163). W taki sam sposób, który Bóg nienawidzi kłamstwa osoba sprawiedliwa też go nienawidzi (Przys. 13,5).

3. „Ręce, które przelewają krew niewinną,..” 
Bóg zawsze nienawidził przemocy w ludziach. Zanim Bóg użył Babilonu do zniszczenia miasta Jeruzalem, tłumaczył swoje powody odnośnie tej kary. Powiedział, że pomiędzy ich błędami ziemia była pełna przemocy (Ez. 8,17-18). Kiedy Bóg mówił o przelewaniu krwi niewinnej, połączył przemoc z niesprawiedliwością. Bóg jest doskonałym sprawiedliwym, i jakakolwiek niesprawiedliwość jest odrzuceniem Jego charakteru. Osoba, która potępia sprawiedliwego albo usprawiedliwia bezbożnych jest obrzydliwością dla Pana (Przyp. 17,15; 18,5). Żeby uniknąć takiej niesprawiedliwości, musimy przypominać radę mądrego Salomona z Księgi Przysłów (18,17) — "Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki." Człowiek sprawiedliwy zawsze stara się słuchać obu stron przed osądzeniem. Jezus mówił: "Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie." J. 7,24

4. „Serce, które knuje złe myśli...”
Bezbożni knują spisek przeciwko sprawiedliwym. Istnieje tak wiele niesprawiedliwości na świecie, że dobrzy ludzie stają się zdesperowani. Ale, ta sytuacja zostanie odwrócona. Psalm 37,12-17 mówi: „Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami.Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi.Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje."
Nie ma wartości głoszenie Słowa Bożego i używanie tych samych ust do zniesławiania braci. Nie możemy potępiać złodziei i tych którzy popełniają cudzołóstwo naszymi ustami, kiedy w tym samym czasie popełniamy te same grzechy.
 
5. „Nogi, które śpieszą do złego...”
Prawdziwy uczeń Jezusa nienawidzi zło a miłuje dobro (Przysłów. 8,13; Tyt. 1,8). Przez te wersety możemy zauważyć, że wymagają one od nas nowego sposobu myślenia. Bóg nie prosi tylko żebyśmy nie czynili zła, ale żebyśmy je nienawidzili. On nie chce abyśmy tylko czynili dobro, ale też abyśmy miłowali dobro. 

6. „Składanie fałszywego świadectwa...”
W tych siedmiu rzeczach które Bóg nienawidzi, o kłamstwie mówi dwa razy. Nigdy nie możemy lekceważyć powagi tego grzechu. Bóg jest prawdą, i kłamstwo nie przychodzi od Niego  (J 8,44). Kłamstwa nie są żartami. Musimy nauczyć się zawsze mówić prawdę. (Ef.4,25).

7. „Sianie niezgody między braćmi”

Jeszcze raz znajdujemy w tej liście grzechy które dotyczą języka. Spory są dziełem osób, które złorzeczą. „.Bez drew zagaśnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie. Węgiel dla żaru, drwa dla ognia - a człowiek kłótliwy - do wzniecania sporu." (Przysłów. 26,20-21). Niestety istnieją osoby na tym świecie, które zajmują swój czas po to aby źle mówić o innych i siać spór-niezgodę. Bóg nienawidzi takiego zachowania. W Liście do Rzymian św. Paweł  zalicza spory do najgorszych z grzechów: "Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;  potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią"(Rz. 1.21-32)
Zuchwałość jest jednym ze źródeł do sporu, który dzieli braci. Księga Przysłów poucza (13,10): "Zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość." A następnie stwierdza: (17,19) "Kto miłuje zwadę, miłuje grzech; a kto wynosi usta swe, szuka upadku."
Spory jest łatwo zacząć, ale bardzo trudno jest je zakończyć. Podobnie jest z tamą, w której osoba zrobi małą dziurkę i szybko traci nad nią panowanie. Jeden mały spór wzrasta w taki sposób, że nikt nie da rady go zahamować.„Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę; więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. Najlepszym sposobem żeby zakończyć jeden spór jest go nie zaczynać."Kłótnię zaczynać to dać upust wodzie, nim spór wybuchnie - uciekaj! (Przysłów 17,14). 

Kiedy Bóg mówi, że nienawidzi i ma obrzydliwość do tych siedmiu rzeczy, mówi że ci ludzie którzy Go kochają będą robić wszystko aby nie popełniać tych paskudnych grzechów w ich życiu. Niech Bóg nam pomaga żyć daleko od tych rzeczy których On nienawidzi i ma wstręt. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika!


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________