Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Bł. Jan Paweł II i orędzie Maryi z Guadalupe


Kiedy w 1979 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież przybył do meksykańskiego sanktuarium, uczynił Matkę Bożą z Guadalupe Patron­ką ewangelizacji dla wszystkich ludzi na świecie. Wskazał na wiarę Ma­ryi jako wzór wiary dla każdego wierzącego i wezwał Jej pomocy tytułem „Gwiazdy Ewangelizacji". Nawiązując do opisanej w Dziejach Apostolskich sceny Zesłania Ducha Świętego mówił:
My także... oczekujemy na przyjście Ducha Świętego, który ukaż nam drogę ewangelizacji, przez którą ma się w dalszym ciągu rodzić Kościół... My także, tu... pragniemy trwać na modlitwie z Maryją Mat­ką naszego Pana i Mistrza: z Tobą Matko nadziei ze świętego wizerunku w Guadalupe!". Dlatego błagał Maryję: „O Matko! Pomóż nam być wiernymi szafarzami wielkich tajemnic Bożych! Pomóż nam uczyć prawdy, którą głosił Twój Syn, i krzewić miłość, która jest największym przykazaniem oraz pierwszym owocem Ducha Świętego. Pomóż nam braci naszych umacniać w wierze. Pomóż nam budzić nadzieję życia wiecznego. Pomóż nam trwać na straży wielkich skarbów, które są złożone w  duszach powierzonego nam ludu!".
Podczas swej pierwszej podróży apostolskiej do Meksyku Ojciec Święty wylądował najpierw w Santo Domingo i tam w czasie Mszy świętej, odprawionej pod gołym niebem, jakby przygotowywał słucha­czy do tego, co w Guadalupe powie o Gwieździe Ewangelizacji. Papież wołał do dwustu pięćdziesięciu tysięcy ludzi: „Ewangelizacja jest dro­gą i powołaniem Kościoła, jego najgłębszą tożsamością. Kościół istnie­je po to, aby głosić Ewangelię".
   W roku 1981 przypadała 450. rocznica objawień Matki Bożej z Gu­adalupe. Papież, wracający do sił po majowym zamachu, wysłał do Meksyku swego legata w osobie kardynała Agostiono Casaroliego, po­lecając mu „powtórzyć i dokładnie wyjaśnić wszystko", co powiedział podczas swej wizyty w 1979 roku. Jan Paweł II chciał, aby jubileuszo­we uroczystości ożywiły cześć do Matki Najświętszej i maryjną poboż­ność.
W ten sposób sanktuarium może stać się rodzajem ośrodka, w któ­rym można będzie znaleźć wzór chrześcijańskiej prostoty i synowskiego nawrócenia do Boga; z którego wypływa łaska Boża i pocieszenie; który umacnia więzi pasterzy i wiernych oraz umacnia braterstwo pomiędzy wszystkimi naśladowcami Chrystusa. Za pośrednictwem cudownego Obrazu Matki będzie też z niego promieniować na cały świat światło Ewangelii Chrystusa." Papież mówił też o tym, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa. „Ta rzeczywistość kulturowa, w której tak głęboko ludzie odczuwają obecność naszej Pani i Matki, stanowi potężny czynnik, który powinien być wykorzystany dla przyszłości ze wszystkimi jego ewangeli­zacyjnymi możliwościami, aby wierny lud, prowadzony ręką Maryi, za­prowadzić do Chrystusa, centrum chrześcijańskiego życia."
Kardynał Casaroli wypełnił zlecone mu zadanie. W swej homilii powiedział: „Ze swej pokornej wysokości oczy Dziewicy zwróciły się ku zniemierzonym przestrzeniom Ameryk: od niedostępnych szczytów bokich dolin, od omiatanych wiatrami płaskowyży do niezmierzonych równin, aż po najdalsze krańce kontynentu, gdzie w burzowym uścisku obejmują się dwa oblewające ją oceany. To tak jakby łagodny uśmiech Maryi rozświetlał je wszystkie i napełniał miłością i nadzieją. Jak tar­cza słoneczna odbijając swój blask w rzekach i jeziorach pomnaża jedno słońce, tak uśmiech Maryi, promieniujący ze wzgórza Tepeyac, zda­je się odbijać w każdej części kontynentu".
     To właśnie podczas tych uroczystości został odsłonięty pomnik papieża Jana Pawła II, który - jak mówił kardynał - ma przypominać nad chodzącym pokoleniom, że „Papież Jan Paweł II przybył tu pewnego dnia, pielgrzym tak jak oni, aby u stóp Matki Bożej z Guadalupe przed­łożyć swe prośby i nadzieje".
    W 1990 roku Ojciec Święty raz jeszcze stanął przed Matką Bożą z Guadalupe, która-jak powiedział - „pierwsza ewangelizowała Ame­rykę", i znowu wzywał Ją jako „Gwiazdę nowej ewangelizacji". Nazwał Maryję pierwszą kobietą która przyjęła Ewangelię, aby nieść ją innym ludziom. Zaś rok później w swym orędziu do Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych modlił się do Matki Bożej z Guadalupe, aby opiekowała się narodem amerykańskim, starającym się odpowiedzieć na wezwania obecnego czasu, gdy ludzkość stoi na progu Trzeciego Millenium, i by strzegła go. W roku 1992 wezwał, aby obchody 500-Iecia ewangelizacji Nowego Świata stały się jutrzenką „nowej ewangelizacji: nowej w swym zapale, swych metodach, w swym wyrazie", w której  mają uczestniczyć wszyscy wierzący.
   Wcześniej, 7 maja, w Veracruz Ojciec Święty tak mówił o wierze i o nowej ewangelizacji: „Ewangelizować, to głosić Dobrą Nowinę. A Dobra Nowina, jaką chrześcijanin niesie światu, to Bóg, który jeden jest Panem, który jest miłosiernym wobec całego swego stworzenia, kocha człowieka bezgraniczną miłością i zdecydował się osobiście wejść w jego dzieje za pośrednictwem swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał, aby wyzwolić nas z grzechu i ze wszystkich jego skutków i uczynić nas uczestnikami Jego Boskiego życia.”
    Biskupi amerykańscy w wydanym w 1990 roku dokumencie Heritage and Hope. Evangelization in United States (Dziedzictwo i nadzie­ja. Ewangelizacja w Stanach Zjednoczonych) pisali: „Matce Bożej z Gu­adalupe, Patronce Ameryk zawierzamy nasze posłuszeństwo w roku pięćsetlecia, nasze oddanie ożywianiu z nową gorliwością życia Ewan­gelią na naszej półkuli. Ona zaprawdę była pierwszą niosącą Chrystusa; niech przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi Jej wierni synowie i córki odnowią się i odświeżą radość i piękno, i obietnicę bycia nosi­cielami Dobrej Nowiny".
    Dnia 12 maja 1992 roku Ojciec Święty odprawił Mszę świętą w krypcie Bazyliki św. Piotra w Rzymie, gdzie dokonał poświęcenia ka­plicy Matki Bożej z Guadalupe. Powiedział, że nowa kaplica „przenosi nas w duchu do Wieczernika", w którym Apostołowie trwali na modli­twie razem z niewiastami i Maryją Matką Jezusa (por. Dz 1, 14). Pa­pież nauczał, że „w Maryi z pewnością znajdziemy siłę potrzebną do podjęcia nowej ewangelizacji, do której jesteśmy wezwani".
     Wszystko to świadczy o tym, że dla Jana Pawła II Matka Boża z Gu­adalupe jest patronką nowej ewangelizacji nie tylko na ziemi meksykań­skiej i na kontynencie amerykańskim. Kaplica Matki Bożej z Guadalu­pe znajduje się w sercu Watykanu! Jan Paweł II wypowiada te słowa na Starym Kontynencie i czyni Maryję, która w XVI wieku ewangelizowała Indian, Patronką i wzorem ewangelizacji na całym świecie.
    W październiku 1992 roku Ojciec Święty po raz kolejny odwiedził Santo Domingo, gdzie mówił o „Jezusie Chrystusie, pierwszym i naj­większym głosicielu Ewangelii" oraz wyjaśniał, w jaki sposób Ewange­lia Chrystusowa została naznaczona elementem maryjnym. Wspomniał o nazwie flagowego statku Krzysztofa Kolumba („Santa Maria") i o Salve Regina śpiewanej przez jego załogę. Mówił o Maryi jako wzorze dla współczesnych wierzących: tłumaczył, że Matka Najświętsza jest Gwiazdą nowej Ewangelii. Mówił też o Maryi jako o Ewangelii prze­mienionej w życie i o Maryi jako o najdoskonalszym zrealizowaniu chrześcijańskiego orędzia.
   Ten sam temat podjął Papież w styczniu 1999 r., podczas kolejnej podróży do Meksyku. Przypomniał, że to pod macierzyńską opieką Naj­świętszej Maryi Panny z Guadalupe i na Jej wzór „prowadzona była ewangelizacja Nowego Świata. Słu­sznie zatem nazywa się Ją dzisiaj gwiazdą jego nowej ewangelizacji". Dla Jana Pawła II Pani z Tepeyac jest „Gwiazdą pierwszej i nowej ewange­lizacji Ameryki".
    Kiedy przekraczamy próg Trze­ciego Tysiąclecia, a Bóg przygotowu­je nam wiosnę chrześcijaństwa, uświadamiamy sobie rolę Maryi w rozkwitaniu zapowiadanej przez Papieża wiosny. W dniu pierwszego Zesłania Ducha Świętego Apostoło­wie modlili się z Maryją którą Bóg uczynił modlitewnym strażnikiem po­czątków ewangelizacji. Dziś Maryja przygotowuje Kościół na nowe Ze­słanie Ducha Świętego.
    Zdaniem Jana Pawła II program nowej ewangelizacji ma zostać osiągnięty „przez ukazanie Maryi jako najdoskonalszego ucieleśnienia chrześcijańskiego orędzia, jako najbardziej inspirującego wzoru do naśladowania". To Matka Boża z Guadalupe jest dla Ojca Świętego wzorem, w jaki sposób można dziś skutecznie głosić Ewangelię Jezusa Chrystsa Kiedy pytamy, jak ewangelizować świat, to wsłuchajmy się w głos Ojca Świętego, który mówi o Matce Bożej z Guadalupe jako o „Gwieździe ewangelizacji". Papież kieruje naszą uwagę na Maryję w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa: przez budowanie, a nie burzenie, przez inkulturację, a nie eksterminację zastanej kultury…
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________